Når barnet sendes til skolen er det en lang rekke forhold som rektor og lærere må være nøye med å følge i det nye skoleåret. I følge Fylkesmannen i Nordland er det mange oppgaver som skoler og kommunen som skoleeier må huske på.

De gamle PAS-prøvene er nå kastet på kunnskapens søppeldynge.

Fra og med høsten 2017 skal alle nasjonale prøver og kartleggingsprøver administreres gjennom det Utdanningdirektoratets system for prøveadministrasjon (PAS). Alle prøvene er fra nå digitale. Innen lesing er det likevel flere åpne oppgaver som lærerne må gi karakter på manuelt, i etterkant av at elevene har gjennomført prøven.

De gamle PAS-prøvene er nå kastet på kunnskapens søppeldynge. Samtidig har det kommet nye PAS-prøver som skal brukes til alle prøver. Skolene skal også bruke PAS-eksamen til alt som har med eksamen å gjøre.

Viktige datoer

Perioden for gjennomføring og registrering og såkalt scoring på de nasjonale prøvene for 5. trinn er fra 16. oktober til 3. november (uke 42-44). For 8. og 9. trinn er perioden for gjennomføring 11. september til 29. september (uke 37-39). Både lesing, regning og engelsk gjennomføres i disse periodene. Etter periodens utløp, vil det ikke være mulig å gjennomføre eller registrere noe. Fristen er endelig.

Fritak/registrering av oppmøte

Elevene har rett til å gjennomføre nasjonale prøver.

Fylkesmannen minner om at alle elevene på de aktuelle trinnene skal registreres i PAS. Det registreres fravær og fritak i PAS-prøver i etterkant av gjennomføringen på skolen, og dette må gjøres før fristene.

Elevene har rett til å gjennomføre nasjonale prøver. Skolene må i planleggingen av gjennomføringen ta høyde for uforutsette problemer som kan oppstå. I tillegg må det legges inn god tid slik at elever som har fravær på prøvedagen får mulighet for å kunne ta prøvene senere.

Kun elever med fritak som kan fritas.

Dersom elever skal fritas, skal det fattes enkeltvedtak. Det vil si at skolen må fatte enkeltvedtak som begrunner fritak, og foresatte/elev må være enig. Det er kun elever med vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring som kan fritas. Fylkesmannen vil følge opp dette gjennom tilsyn denne høsten.

Tidsramme og tilrettelegging

Tidsrammen for prøvene er 60 minutter for engelsk og 90 minutter for lesing og regning. Det er ikke anledning til å legge til tid for pause i gjennomføringen. Enkelte elever kan ha behov for utvidet tid. Rektor har da anledning til å gi inntil 30 minutter ekstra. Enkeltelever med behov for tilrettelegging kan få lest opp teksten i regning, men ikke i lesing og engelsk.

Kan logge seg på igjen

Elevenes svar blir lagret underveis i gjennomføringen. Svarene lagres i tre dager. Dersom man opplever at nettforbindelsen blir brutt, eller andre tekniske utfordringer under gjennomføring, kan elevene logge seg inn på nytt med samme pålogging inntil tre dager senere.

Andre prøver

Utdanningsdirektoratet har utviklet læringsstøttende prøver og karakterstøttende prøver som skolene kan benytte fritt. Disse administreres også gjennom PAS-prøver.

Grunnskolens informasjonssystem

Grunnskolens informasjonssystem (GSI) henter sin informasjon fra Nasjonalt skoleregister (NSR). Kommunene må før registreringen starter sørge for at alle enhetene er korrekt registrert her. Vær spesielt oppmerksom på voksenopplæring og kulturskole.

Enkelte har interkommunale tjenester innen kulturskole og voksenopplæring. Det er viktig å huske på at det er den kommunen som har tilbudet som skal registrere elevene. De registrerer også elevenes bostedskommune.

Tallene i GSI er viktige for å få et så godt bilde av skolene i Nordland som mulig.

Elevundersøkelsen

Skoler kan også gjennomføre elevundersøkelsen på nytt våren 2018

Skoler med elever på 7. og 10. trinn må sørge for at elevene får muligheten til å svare på elevundersøkelsen høsten 2017. Påmelding skjer gjennom bestillings- og rapportportalen på Utdanningsdirektoratets nettsider. Siste frist for gjennomføring høsten 2017 er 5. januar 2018.

Skoler kan også gjennomføre elevundersøkelsen på nytt våren 2018. Da kan skolene selv velge hvilke spørsmål de ønsker elevene skal svare på.

Elevundersøkelsen er en viktig kilde til informasjon om elevenes skolemiljø. Skolene må legge godt til rette slik at elevene kan gjennomføre undersøkelsen på en god måte.

Forrige artikkelHadsel skal bruke 53 millioner på vernebygget
Neste artikkelKrever nytt møte om videregående opplæring