De tre gode grunnene handler for det første om menneskeverdet, for det andre om den beste familiepolitikken, og for det tredje om en mer offensiv klima- og miljøpolitikk.

For det første: Menneskeverdet

KrF har alltid kjempet for menneskeverdet. I dagens virkelighet med økende muligheter til å kontrollere og endre andre menneskers liv gjennom bio-, gen- og digital teknologi, tar KrF konsekvensen av alle menneskers verdi og likeverd. 

De samme partiene som har gått hardt ut mot at KrF har «rørt» abortloven ved å begrense muligheten til tvillingabort, går nå sjumilssteg i selv å ville endre abortloven. Når AP vil tillate fri abort fram til uke 18, og SV og Rødt til uke 22, når tidspunktet for levedyktighet utenfor livmoren tangeres, da er det ikke KrF som står fremst i køen for å «røre» abortloven. Det har nærmest blitt en egen sportsgren å liberalisere abortloven mest mulig, faktisk i så stor grad at aborterte barn kan leve en stund etter at de er tatt ut av mors mage. En del ungdomspartier gikk allerede i 2018 foran i denne «sportsgrenen», noe som fikk en jordmor, som ikke er mot dagens abortlov, til å skrive følgende:

«Skummelt at ungdomspartier uttaler seg så kunnskapsløst. Vi hadde for ikke lenge siden en såkalt «18-uker» som gispet i nesten en time. Brutalt og uvettig! De som er for en liberalisering kan selv få sitte med barnet på fanget, gi trøst og støtte til det slutter å gispe og puste. Dette er den aller verste delen av det å være jordmor og lojal mot systemet.»

Hvis du mener det offentlige ordskiftet fortsatt trenger en stemme for alle menneskers verdi, i en stadig mer liberalistisk kultur, da bør du stemme KrF. Vi trenger at noen minner oss på de menneskerettighetene som har vokst fram av vår kristne og humanistiske tradisjon, og som vi aldri må tillate blir satt til side.

KrF står vakt om menneskeverdet også til dem som er født, enten det er snakk om barn i fattige familier, eldre som trenger ei hand å holde i og våre medmennesker i andre deler av verden. Kirkens Nødhjelp har kåret KrF som et av de beste partiene på utviklingspolitikk, og KrF mener virkelig alvor med kampen for internasjonal rettferdighet. Når KrF bygger på kristne verdier, som barmhjertighet og solidaritet, får det betydning for størrelsen på bistandsbudsjettet. Men det forutsetter at partiet får nok stemmer, og dermed innflytelse.

For det andre: Familiepolitikken

I tråd med kristendemokratisk tenkning ser KrF på familien som samfunnets grunnenhet.  Samfunnet må derfor legge gode rammer for familiene, for barns oppvekst og for at de eldre skal ha en trygg alderdom. KrF er stolt over å ha fått gjennomslag i regjeringen for flere forbedringer for familiene, blant annet:

  • Utvidelse av prøveprosjektet med fritidskort for alle barn fra 6 til 18 år. Fritidskortet skal bidra til at flere barn og unge kan være med i organiserte aktiviteter, også i lavinntektsfamilier.
  • En historisk økning i barnetrygden: 1000 kroner i 2019 for alle barn, 3600 kroner i 2020 for barn fra 0 til 6 år, og ytterligere 3600 kroner for denne gruppa fra 1. september 2021. Dette innebærer en økning på til sammen 8200 kroner for de minste barna.
  • Økt engangsstønad ved fødsel for foreldre som ikke har opparbeidet seg foreldrepenger i arbeidslivet. Denne stønaden er økt fra 35 000 kroner i 2013 til 90 000 kroner nå.
  • Utvidet rett til foreldrestipend for dem som får barn på slutten av eller rett etter at man er ferdig med studiene, med inntil 148 000 kroner over 49 uker.

KrF vil jobbe for å videreføre kontantstøtteordningen til barna fyller to år, for å sikre foreldrene mulighet til å bruke tid med barna mens de er små, og selv velge den omsorgsformen som passer best for deres ettåringer. Det betyr både gode barnehager og en mulighet til å velge å være hjemme med de aller minste. KrF vil også løfte barnetrygden ytterligere, for alle barn, og barnetrygden skal ikke regnes med i beregningen av sosiale ytelser.

Når det gjelder de eldre, går KrF inn for en egen pårørendestøtte for eldre med omsorgsbehov. Dette skal være en statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven for eldre utenfor institusjon. Vi tror at dette kan bety en håndsrekning i en hektisk hverdag, der mange balanserer mellom jobb, egne barn og egne foreldre som trenger mer hjelp og menneskelig nærhet enn det offentlige kan gi.

For det tredje: En mer offensiv klima- og miljøpolitikk

KrF mener det haster å få på plass et grønt skifte. Vi må i større grad gå bort fra fossil og klimaskadelig energi og over til ny, fornybar og ren energi. I praksis betyr dette en reduksjon i norske klimautslipp på minst 55 % innen 2030 og null netto utslipp innen 2050. 

Forvalteransvaret handler også om å ta vare på naturen på en god måte. Blant annet vil KrF ha en større satsing på skogvern, sikre allemannsretten til å ferdes i skog og utmark, og arbeide for en bærekraftig og bedre forvaltning av villaksbestandene i norske vassdrag.

Internasjonal solidaritet betyr også solidaritet med dem som lider mest under de siste to hundre årenes forurensning fra industrilandenes side. Det betyr mer utviklingshjelp, men også at det settes av 10 milliarder til et nytt klimafond som investerer i fornybar energi i utviklingslandene.

Konklusjonen er klar

Det er ikke alltid at en stemme til de største partiene er det som gir mest uttelling for saker man er opptatt av. En stemme til KrF er en stemme for gode og slitesterke kristne og humanistiske verdier, for en barnevennlig og eldrevennlig familiepolitikk, og for miljøet. 

KrF er i tillegg et bredt folkeparti med en sentrumspreget politikk for alt fra næringsliv og samferdsel til kultur og utdanning. En stemme til Ingelin Noresjø, vår førstekandidat fra Fauske og Nordland, og nestleder i KrF, er en stemme til en dyktig talskvinne for Nord-Norge og Nordland. Som tidligere fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse fra 2015 til 2017 og for næring og regional utvikling fra 2017 til 2020, har hun førstehånds kjennskap til det fylket hun representerer. 

Godt valg, stem med hjertet!

AUDUN TORSTEINSEN

Styremedlem i Bodø KrF

Forrige artikkelTatt for ulovlig oppbevaring av narkotika
Neste artikkelDu er invitert