Fylkesleger i Nordland er kritisk til at Hadsel kommune ikke har etablert demensteam. Nå tar han dette med i det videre tilsynsmessige arbeidet med kommunen.

Fylkeslege Jan-Petter Lea hos Fylkesmannen i Nordland har mottatt en henvendelse fra en pårørende til en demenspasient i Hadsel kommune. Denne henvendelsen tar for seg kvalitet og helsehjelp som ytes i Hadsel kommune innenfor demensomsorg/demensteam.

Bakgrunnen for den aktuelle henvendelsen skyldes at kommunen ikke har etablert demensteam. Den pårørende opplever derfor at dette gir en mye mindre trygg hverdag for bade pasient og pårørende.

Er det forsvarlig?

– Kommunen skal sikre tjenester til de som til enhver tid trenger det etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. For a kunne sørge for helse- og omsorgstjenester på en forsvarlig måte må kommunene sette i verk systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomf0res, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i relevante lover og forskrifter. Forsvarlighetskravet er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, og kommunen er etter bestemmelsen ansvarlig for a sørge for at helsetjenestene bade organiseres og driftes på forsvarlig vis, herunder sørge for at enkeltpasienter får forsvarlig hjelp, skriver fylkeslege Jan-Petter Lea til de pårørende til den demenssyke mannen i Hadsel.

Tilsynsarbeid

– Fylkesmannen har merket seg ditt innspill i forhold til manglende tilbud i demensomsorgen i kommunen, og tar med oss disse opplysningene i det videre tilsynsmessige arbeidet, skriver fylkeslegen i svaret til de pårørende.

 

Fastlegen har ansvaret

Fylkeslegen poengterer at det selv om Hadsel kommune ikke har demensteam, er det fastlegene som ansvaret for a fø1ge opp de pasienter hun eller han har på sin fastlegeliste.

– Dette gjelder i særlig grad pasienter med kroniske plager og omfattende

helsesvikt som ved demenssykdom. I disse tilfellene vil det ofte være behov for a ha samhandling med andre tjenesteytere i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen skal i slike tilfeller bidra og samarbeide slik at personer med demens får nødvendig, sier fylkeslegen og referer til helsepersonelloven § 4 andre ledd og fastlegeforskriften § 7.

Hjemmetjenesten

– I et slikt samarbeid er samarbeid med hjemmetjenestene om eventuell kartlegging og utredning av demenssykdom, informasjon til pårørende, samarbeid og informasjon ved eventuell utprøving av medisiner og oppfølgning av medisinering og demensutvikling viktige elementer, sier fylkeslegen.

Han poengterer at veilederen for Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse anbefaler i den forbindelse at alle kommuner bør ha et demensteam som deltar i utredning for mulig demenssykdom, men det er ikke rettslig krav om at de må ha slike team.

– Det er opp til kommunene selv å organisere sine tjenester, men kommunen må sikre at de har nødvendig kompetanse hos personell som eventuelt skal være med å utrede/kartlegge eller fø1ge opp personer med demens og deres pårørende. Vi anbefaler derfor dere om å ta kontakt med din fars fastlege eller leder for hjemmebaserte tjenester i Hadsel kommune for informasjon om hvilke tilbud kommunen har etablert til personer med demenssykdom, heter det avslutningsvis i brevet fra fylkeslege Jan-Petter Lea hos Fylkesmannen i Nordland.

Han anbefaler også hjemmesiden til Nasjonalt kompetansesenter Aldring og helse på nettadressen http://aldringoghelse.no/demens. Der finnes det mye nyttig informasjon om demens.

Forrige artikkelVerge med knallhard kritikk av sykehuset på Stokmarknes
Neste artikkelStokmarknes Sykehjem tar lett på brannvernet