Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring forslag om en endring i havressursloven for å oppnå en mer effektiv håndtering av umerket fiskeredskap inkludert tilfeller hvor merkingen er slik at eier ikke kan identifiseres.

Forslaget innebærer at Fiskeridirektoratet gis hjemmel til å beslaglegge og destruere eller avhende slikt redskap.

– Lovendringen vil innebære en effektivisering og forenkling ved at Fiskeridirektoratet selv kan håndtere disse sakene. Dette er også et ledd i å styrke innsatsen mot fiskeri- og miljøkriminalitet ved å frigjøre kapasitet hos politiet, slik at de kan konsentrere sin innsats mot enda mer alvorlig kriminalitet. I tillegg vil forslaget være et bidrag for å stanse plastforurensingen i havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i en uttalelse.

Bakgrunnen for forslaget er at en stor del av Fiskeridirektoratets kontrollvirksomhet består av redskapskontroller for å forhindre bruk av ulovlige fiskeredskaper. Ulovlige fiskeredskaper omfatter blant annet redskap som ikke er merket i tråd med kravene som følger av havressursloven og høstingsforskriften.

Slikt utstyr hentes etter dagens praksis opp av sjøen av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste og saken blir deretter anmeldt og utstyret levert til politiet. Som følge av at utstyret er umerket og eier dermed ikke kan identifiseres blir disse sakene som oftest henlagt av politiet. Etter henleggelse blir utstyret destruert eller solgt dersom utstyret er bra og kan settes i lovlig stand.

Dagens praksis beslaglegger betydelige ressurser i politiet i forbindelse med straffeprosessuell saksbehandling, henleggelse og destruksjon/avhending, og i tillegg i Fiskeridirektoratet i forbindelse med saksbehandling knyttet til anmeldelse av forholdene.

Forrige artikkelSV ønsker 300 millioner til rekruttering
Neste artikkelSykehuset i fare: 130 kilometer til neste sykehus