Sammen med Finnmark nederst, kommer Nordland fylke som nest dårligste fylke når det kommer til sykefravær i arbeidsstokken.

Med et legemeldt sykefravær på 6,2 prosent i 2.kvartal 2017 har Nordland en økning på 3,3 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har nest høyest sykefravær av fylkene.

Kun Finnmark har høyere sykefravær enn Nordland, med 6,5 prosent. Oslo har det laveste sykefraværet på 4,2 prosent, heter det i en pressemelding fra NAV.

I landet som helhet er sykefraværet på 5,2 prosent i 2. kvartal 2017. Det tilsvarer en økning på 2,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2016.

Økningen i det legemeldte fraværet skyldes at påsken falt i forskjellige kvartaler de to siste årene. Ettersom sykefraværet blir målt i tapte dagsverk og feriedager ikke telles som arbeidsdager, blir sykefraværsprosenten høyere i et kvartal med påske enn et kvartal uten.

Andelen gradert sykmeldte er 28,9 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (32,8 prosent) enn for menn (22,4 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 27 prosent.

Varigheten på sykefraværstilfellene

Varigheten er beregnet av alle påbegynte sykefraværstilfeller i 2. kvartal 2016 og lages ett år på etterskudd. Det er stor variasjon mellom fylkene i lengden på sykefraværstilfellene. For landet som helhet er det en gjennomsnittlig varighet på 38 dager. I Nordland har vi en gjennomsnittlig varighet på 48 dager. Kun Aust-Agder har lengre gjennomsnittlig varighet på 51,5 dager, mens Oslo har kortest gjennomsnittlig varighet med 29,2 dager.

– Geografiske forskjeller i varigheten på sykefraværstilfellene kan ha sammenheng med strukturelle forhold, demografi og lokalt arbeidsmarked, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes.

Utvikling innenfor de ulike næringene

Høyest legemeldt sykefravær finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (8,3 prosent) og undervisning (7,0 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (3,8 prosent). Størst økning fra 1. kvartal 2016 finner vi i undervisning som har økt med 18,8 prosent. Størst nedgang er det i næringen jordbruk, skogbruk og fiske med nedgang på 17 prosent.

Alder

Det laveste legemeldte sykefraværet finner vi i aldersgruppen 16-19 år med 1,5 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten. Deretter følger aldersgruppen 20-24 år med 3,6 prosent sykefravær. Høyest sykefravær finner vi i aldersgruppen 60-64 år med 8,7 prosent.

Diagnoser

Det er diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,8 prosent) og psykiske lidelser (20,2 prosent) som representerer den høyeste andelen av sykefraværstilfellene. Til sammen svarer disse to diagnosene for over 60 prosent av sykefraværstilfellene i fylket.

Lavest sykefravær i kommunene Lurøy og Grane

Lavest legemeldt sykefravær finner vi i kommunene Lurøy med 3,5 prosent og Grane med 4,4 prosent. Ballangen kommune har fylkets høyeste sykefravær på 12,3 prosent.

Forrige artikkelLoVeSe: Stortinget for, folket i mot
Neste artikkelLokal gård vant nordnorsk pris for økomat