Innbyggerforslaget om bevaring av Rødskolen på Melbu har til hensikt å anke kommunens rivingsvedtak til høyere myndigheter. Det kan verneinteressene bare glemme.

Rådmann Ola Morten Teigen i Hadsel kommune har på eget initiativ bedt kommunesektorens organisasjon, KS, ved KS-advokatene om en juridisk vurdering rundt innbyggerforslagets ønske om å anke kommunestyrets vedtak i 2010 og behandlingen i kommunestyret den 17. desember 2015.

I henvendelsen ble KS-advokatene bedt om å «vurdere hvilken klageadgang det er på vedtak truffet av kommunestyre ved behandling av innbyggerforslag etter kommunelovens paragraf 39a.»

Advokat Øyvind Renslo hos KS-advokatene har send rådmannen følgnede svar:

Vi har fått opplyst at Hadsel kommune i 2010 besluttet rivning av Rødskolen på Melbu og oppføring av nytt skolebygg. Det har tatt noe tid å gjennomføre vedtaket dels som følge av økonomiske prioriteringer i kommunen, dels også som følge av at det har tatt tid med prosjekteringer av nytt skolebygg. Det er nå truffet vedtak om at rivning skal igangsettes 1. juni i år. Forslaget om å rive eksisterende skolebygg for å bygge nytt har møtt motstand fra deler av innbyggerne i kommunen. Dette har blant annet sammenheng med at det på eksisterende skolebygg er store veggmalerier utarbeidet av kunstneren Harald Peterssen som anføres å ha vesentlig regional verdi. Det er i den forbindelse anført at et bedre alternativ enn riving er å rehabilitere bygget. Det ble på det grunnlag innhentet tilstrekkelig antall underskrifter til at kommunestyret pliktet å behandle et innbyggerforslag om å ikke rive Rødskolen i henhold til kommuneloven § 39a.

Kommunestyret behandlet innbyggerforslaget i vedtak av 17. desember 2015, og fant da ikke å ta innbyggerforslaget til følge. Kommunens vedtak er påklaget i brev av 9. januar 2016. Det er i brev av 27. januar 2016 inngitt et tilleggsskriv til klagen. Det er i klagen vist til mangelfulle vurderinger av kunstnerisk verdi av eksisterende skole, mangler ved kostnadsvurderinger ved rehabilitering av eksisterende bygg, samt også øvrige mangler ved kommunens vurdering.

Det følger av kommuneloven § 39a følgende vedrørende klagerett, sitat:

«Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret…, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.»

Den alminnelige regel er derfor at kommunestyret ikke plikter å behandle klage på sitt vedtak etter de regler som gjelder for klagebehandling etter forvaltningsloven kap. VI. Det er gjort et unntak fra de tilfeller hvor klagerett følger av andre regler, for eksempel klage på et enkeltvedtak. I nærværende sak kommer reglene om klage på enkeltvedtak ikke til anvendelse på en beslutning om rivning og oppføring av nytt bygg, slik at en klagerett ikke følger av andre regler. Dette innebærer at administrasjonen kan avvise klagen, og henvise til at kommunestyret har truffet endelig vedtak i saken, og at det derfor ikke vil bli en ny realitetsbehandling av klagen. Det tilføyes at dersom de momenter som fremheves i klagen også er tilstrekkelig vurdert av kommunen, kan det som ytterligere begrunnelse for å ikke behandle saken på ny, vises til at kommunestyret allerede har foretatt en vurdering av de forhold som behandles i klagen.

Forrige artikkelKjøpte billig «gulltomt» til hytte i Melbumarka
Neste artikkelMotta nyheter fra 8445melbu.no via e-post!