Hadsel kommune foreslår at Stella Elise Lind på Melbu skal få kjøpe en del av friområdet ved sjøen som tilleggsareal til sin boligseksjon.

Det går fram av saksdokumentene til møtet i komité for utvikling tirsdag 28. mars og behandling i formannskapet 30. mars.

– Arealene Stella Lind søker om å få kjøpe omfatter en steinhaug/et berg sørvest for hennes eiendom, hvor hun de siste 20 årene blant annet har plantet blomster, satt opp tørkestativ og benyttet som uteoppholdsareal, i god tro om at det tilhørte hennes eiendom. Nevnte steinhaug/berg fungerer som et naturlig grenseskille, da berget «heller inn mot» hennes eiendom, sier Mats André Aas i en e-postmelding til LoVe24.no.

Det er snakk om et 125 kvadratmeter stort areale som per i dag tilhører kommunens friområde i Sjøgata. Stella Elise Lind skriver i sin søknad til Hadsel kommune at hun i alle år har benyttet området som sitt eget, og vil nå rette opp i eiendomsforholdene slik at et tørkestativ og veranda/platting blir på hennes eiendom.

Tidligere restriktiv holdning

– Kommunen har tidligere hatt en svært restriktiv holdning til salg av kommunale friområder, da disse skal være nettopp det – friområder. Formålet friområde brukes for å fastlegge grønne arealer som forutsettes opparbeidet av kommunen til allmenn bruk og opphold. Friområdet skal således være offentlig, og verken i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan kan friområde være privat, skriver teknisk sjef Mats André Aas i saksutredningen.

Av saksbokumentene går det for øvrig også fram at nytt differensiert tomteprisregulativ, som ble vedtatt av kommunestyret 27.10.2016 i sak 99/2016, åpner opp for å i større grad avhende friområder i reguleringsplaner vedtatt før 01.01.2000.

«Det skal ikke tillates å kjøpe nabotomter som tilleggsareal til en boligtomt, annet enn dersom tilleggsarealet ikke er salgbart til nytt boligtiltak. Regulert friareal kan ikke kjøpes som tilleggstomt (Gjelder for planer vedtatt etter 01.01.2000).»

Friområde Sjøgata Melbu

Friområde

– Det aktuelle området, som Lind ønsker å erverve, er i det vesentligste regulert til friområde, og eies av Hadsel kommune. En liten del av omsøkt område, lengst mot nordvest, er regulert til boligformål. Den del av området som er regulert til boligformål ligger imidlertid utenfor eiendomsgrensene til både Linds eiendom og naboens. Rådmannen vil således vurdere også dette området som et friområde, i alle fall hva gjelder prissettingen i forbindelse med salget.

Anser det som eget

– Området Lind ønsker å kjøpe har hun, siden hun kjøpte boligen i 1995, benyttet seg av som sitt eget, ved å plante og vedlikeholde busker, samt plassere tørkestativ på. Det fremstår også som en naturlig del av hennes eiendom, da det er en liten bergknaus som heller ned mot Linds veranda.

– Ut fra prisregulativet kan friområder i gjeldende reguleringsplan selges som tilleggstomt, og områder regulert til boligformål kan i alle tilfeller selges som tilleggstomt. Rådmannen kan således ikke se at det er noen forhold til hinder for at Lind får erverve det aktuelle området, for på den måten å få en bedre og mer naturlig utnyttelse av sin eiendom.

Det aktuelle området er cirka 125 kvadratmeter stort, og med en pris på kr. 50,- pr m2 utgjør det en salgssum på kr. 6 250,-, heter det i rådmannens papirer, hvor det tilrås at kommunen selger arealet som tilleggsareal til Stella Elise Lind på Melbu.

Forrige artikkelForventninger til Forsvaret (kronikk)
Neste artikkelEnda mer overbevist om at trålerpliktene må fjernes