Av fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap)

Endringer i Forsvaret med nedleggelser og opprettelse/styrking av baser får store konsekvenser i Nordland. Av den enkle grunn at fylket er landets mest komplette og varierte forsvarsfylke.

Her finner man Forsvarets operative hovedkvarter, Nasjonalt luftoperasjonssenter, Kystvakten, maritime overvåkingsfly, to heimevernsdistrikter, redningstjeneste, etterretning, teknisk verksted, Sjøforsvarets eneste base i nord som også huser en orlogsstasjon med ubåt og QRA-beredskap viser denne bredden.

En del av endringen er at Forsvaret nå skal gå til anskaffelser av nytt materiale til svært store verdier. Fylkesrådet i Nordland skal være en aktiv og konstruktiv dialogpartner og vil gjøre sitt for å legge til rette for Forsvaret. Når norsk sikkerhetspolitikk fører til at Forsvaret er tungt tilstede i fylket skal vi være et godt vertskap, i samarbeid med kommunene. Forsvaret har mange behov; det være seg kompetanse og skoletilbud, gode kollektivtilbud for de ansatte, nær dialog med lokale bedrifter og annet samfunnsliv. Stortinget og regjering har uttrykt ønske om at fylkeskommunen skal ta en aktiv rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger. Denne rollen tar vi.

Som følge av ny langtidsplan for Forsvaret blir det også baseendringer i Nordland. Bodø og Andenes vil oppleve en sterk reduksjon i Forsvarets tilstedeværelse, mens Evenes vil få en markant oppbygging. Fylkesrådet i Nordland har vært kritiske til endringene i Bodø og Andenes. Like fullt må vi forholde oss til Stortingets vedtak.

Lokale ringvirkninger

Enten det er snakk om opp- eller nedbygging av Forsvarets baser, så vil dette medføre store behov for sivile leverandører, særlig innen bygg og anlegg. Potensielt kan kontraktene for denne type anlegg gå til aktører som har liten eller ingen tilknytning lokalt. Fylkesrådet i Nordland er svært opptatt av at anbudene blir lyst ut slik at lokale og regionale aktører gis mulighet til å delta i dette arbeidet. Som ansvarlig for den videregående utdanning i fylket er vi også opptatt av at lærlingene får læreplass. Vi forventer at Forsvaret som oppdragsgiver stiller tydelige krav om læreplasser når kontraktene med entreprenører blir lyst ut og inngått. Våre erfaringer er at slike krav er både ønskelige og gjennomførbare i praksis. Om ønskelig stiller vi gjerne opp i dialog om hvordan dette kan gjøres.

Forsvaret kjøper varer og tjenester for 16 milliarder i året. Anskaffelsene spenner fra større investeringer i nytt materiell til mindre driftsanskaffelser av forbruksmateriell og tjenester.

Ved anskaffelse av større enheter fra utenlandske leverandører påløper det de utenlandske leverandørene et ansvar å inngå industrisamarbeid med norske aktører for å sikre disse tilgang til relevante utenlandske markeder. I Norge skal vi kjøpe nye maritime overvåkingsfly og ubåter. Både fly og ubåter vil operere fra baser i Nordland. Det svært kompetente og leveringsdyktige næringslivet i fylket må gis en reell anledning til å ta del i et slikt gjenkjøpsmarked. Det er grunnen til at vi støtter initiativet «Forsvarsleveranser nord», hvor næringslivet i Ofoten regionen nå posisjonerer seg. I tillegg arbeider vi med flere muligheter til å aktivt støtte opp om langsiktige gjenkjøpsforpliktelser som inkluderer næringslivet i fylket vårt. Løsninger, tjenester og produkter som er utviklet i nordområdene står seg ofte godt andre steder i verden.

Det er viktig at Forsvarsdepartementet har kjennskap til bredden i vårt næringsliv. Lokale bedrifter kan tilby Forsvaret viktig kompetanse både i forbindelse med opp og nedbygging av baser og med tanke på gjenkjøp og industriavtaler. Jeg har derfor bedt om et møte med Forsvarsministeren for å diskutere disse mulighetene og for å høre hvilke behov Forsvaret har i Nordland i årene som kommer.

Ambisjonen er krystallklar: vi skal videreutvikle et enda mer komplett og variert forsvarsfylke i nord.

Forrige artikkelHadsel-politikken koster mer enn andre steder
Neste artikkelHadsel vil selge friområde til huseier