Fylkesmannen i Nordland har satt Hadsel kommune under tilsyn for mulig brudd på pasient- og brukerrettighetsloven.

Det er i et brev fra Fylkemannen i Nordland at underdirektør Solveig Mollnes den 9. November 2015 underretter Hadsel kommune om tilsynet som er opprettet. Det er framsatt en klage på deler av helsetilbudet som Hadsel kommune tilbyr sine innbyggere. Hva det påståtte lovbruddet omfatter konkret, er opplysninger som er unntatt fra offentlighet.

Undersøker lovbrudd

– Henvendelsen behandles her som en anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd etter pasient- og brukerrettighetslovens paragraf 7-4. Fylkesmannen har på bakgrunn av henvendelsen besluttet å opprette tilsynssak overfor Hadsel kommune med hjemmel i helsetilsynslovens paragraf 1.

Ber om opplysninger

For å få opplyst tilsynssaken, er det ønskelig med en uttalelse til klagen fra helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, skriver rådgiver Steffen Møllevold Bredesen på vegne av underdirektør Solveig Mollnes hos Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen ber også om diverse opplysninger knyttet til journaldokumentasjon knyttet til den konkrete saken. Kommunen er pålagt å avgi opplysninger til Fylkesmannen etter bestemmelsene i helsepersonelloven og omsorgstjenesteloven.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Det er foreløpig ikke kjent hvilken del av helsetilbudet til Hadsel kommune det er åpnet tilsyn for, men klageren har fått medhold hos Fylkesmannen i Nordland om at pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 7-4 kommer til anvendelse. Loven sier at pasienten, brukeren, eller andre som har rett til det, kan be tilsynsmyndigheten om en vurdering dersom vedkommende mener bestemmelser om plikter fastsatt i eller i medhold av helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven er brutt til ulempe for seg eller den hun eller han opptrer på vegne av.

«Tilsvarende rett gjelder for nærmeste pårørende til avdød pasient eller bruker og for nærmeste pårørende til pasient eller bruker over 18 år uten samtykkekompetanse. Tilsynsmyndigheten kan eventuelt ilegge en administrativ reaksjon etter helsepersonelloven kapittel 11, begjære påtale etter helsepersonelloven § 67 og gi pålegg til virksomhet etter helsetilsynsloven § 5 og spesialisthelsetjenesteloven § 7-1.», heter det i loven.

Slik virker loven

Pasient- og brukerrettighetslovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

Hadsel kommune satt under helsetilsyn

Forrige artikkelHadsel på skoletoppen i Nordland
Neste artikkelHadsel anklages for gjentatt feilmedisinering