Fiskeriminister Elisabeth Aspaker presiserer i et innlegg regjeringens holdning når det gjelder torskekvoter og filetanleggene på kysten av Nord-Norge. Hun ber nå fiskeridirektoratet om en redegjørelse knyttet til om Havfisk ASA holder seg til leveringsplikten eller ikke  Vi gjengir her fiskeriministerens og regjeringens redegjørelse i sin helhet.

«Etter siste tids skriverier om fiskeindustrien i Finnmark kan det være på sin plass å presisere hva regjeringen faktisk har sagt og ment.

Først en klargjøring rundt Mehamn. Nærings- og fiskeridepartementet har konkludert med at Havfisk ASA sin aktivitetsplikt ikke omfatter anlegget i Mehamn. Dette er en ren juridisk vurdering av de politiske vedtakene som ble gjort i 2005 og 2006. Jeg er kjent med at det finnes en avtale mellom Aker og Gamvik. Departementets beslutning omfatter ikke denne. Det er en sak mellom kommunen og selskapet. Vedtaket gjelder ikke trålernes leveringsplikt til Mehamn.

Jeg forutsetter at Havfisk oppfyller sine vilkår, og vil påse det. Fiskeridirektoratet gjennomfører hvert år kontroll med hvordan leveringsvilkårene blir fulgt opp, og brudd på vilkår og regelverk kan bli sanksjonert. Jeg har bedt direktoratet om en redegjørelse om overholdelse av leveringsplikten.

Regjeringen vil opprettholde ordningen med leveringsvilkår. Nå utreder vi spørsmålet om leveringsplikt for regioner, men det betyr ikke at man flytter fisken fra Nord-Norge.

For meg er det viktig å ha god dialog med alle involverte parter i disse spørsmålene. Jeg har hatt, og skal i tiden fremover også ha, møter med kommuner og fylkeskommuner, næringen og andre berørte.

En regionalisering av leveringsplikten vil alene ikke kunne redde fiskeindustrien ut av det uføret den er i. Dårlig lønnsomhet har i lang tid skapt usikkerhet for den enkelte ansatte og for de kommunene dette gjelder. Problemstillingen er kompleks, og det finnes ingen enkle løsninger.

De fleste kan være enige om at en fiskeripolitikk som forutsetter permitteringer hver høst, ikke er en god fiskeripolitikk. Ulønnsomme arbeidsplasser er usikre arbeidsplasser for den enkelte ansatte og for de kommunene dette gjelder. Jeg merker meg at LO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i et leserinnlegg denne uka deler mitt syn på behovet for omstilling.

Det er avgjørende at vi framover klarer å skape forutsigbarhet og å sikre gode rammebetingelser slik at vi også innenfor sjømatnæringen kan få til nødvendig omstilling i en situasjon der også denne næringen møter stadig tøffere global konkurranse.

Norge er kjent for høy omstillingsevne. Jeg har derfor tro på at vi skal finne en vei ut av uføret. Noe har vi allerede gjort: Ferskfiskordningen for kystflåten bidrar til å strekke torskesesongen utover året. Økt satsing på levendelagring kan også bidra til å gi industrien jevnere tilgang på kvalitetsråstoff. Men vi er nødt til å gjøre mer.

Jeg vil følge opp utvalget som nå er i gang med å se på mulige tiltak for å få til økt lønnsomhet i fiskeindustrien. Norge har et fantastisk utgangspunkt med tilgang på ferskt råstoff rett utenfor stuedøren. Det mest grunnleggende for at dette også skal være en fremtidsnæring, er at vi sørger for at det er lønnsomhet i alle ledd.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker»

Forrige artikkelEndelig bensin fra brygga på Melbu
Neste artikkelKystaksjonen fremstiller Røkke som sjørøver