Forslaget til framtidig sykehusstruktur i Helse Nord har vakt interesse også blant mediene i hovedstaden. Det blir ikke meldt om spesielle forslag som kan ramme Nordalandssykehuset Vesterålen, men likevel endringer for sykehuset i Lofoten.

VG rapporterer at arbeidsgruppen i Helse Nord som har utredet akuttberedskap har kommet med sine forslag til hvordan akuttberedskapen skal se ut i Nord-Norge. Blant alternativene som foreslås er å legge ned akuttberedskapen i Lofoten og gjøre om sykehuset til et distriktsmedisinsk senter med polikliniske tjenester, døgnfunksjoner og fødestue.

Det foreslås også kutt i Narvik og på Helgeland, med anbefaling om ett stort akuttsykehus på Helgeland, mot dagens to. UNN Narvik foreslås endret til et sykehus med betydelig økning i planlagt behandling og fødestue, og arbeidsgruppen anbefaler at Harstad skal overta akutt- og døgnaktivitet som ville tilhørt Narvik, skriver VG.

Fire i mindretall

NRK rapporterer også om forslagene, og legger til at det er et mindretall på fire representanter i arbeidsgruppen som ikke kan stille seg bak anbefalingen om alternativ 2 om framtidig struktur for Helse Nord. Dette alternativet kan innebære at flere sykehus mister akuttkirurgi og fødetilbud, skriver NRK.

Forslagene fra arbeidsgruppene i Helse Nord skal syes sammen til et helhetlig forslag, som deretter sendes på høring før en endelig plan vedtas i april 2024. Helse Nord skal på styremøtet 20. desember vedta en helhetlig plan for omorganisering, som deretter skal sendes ut på høring.

Betydelige endringer

Sykepleien skriver at forslaget til ny funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord ble lagt frem i dag, 14. november 2023.

Forslaget innebærer betydelige endringer med store konsekvenser for lokalsykehusene, primærhelsetjenesten, kommunene og for befolkningen utenfor Bodø og Tromsø. I saksframlegget vektes den høyspesialiserte delen av Helse Nords oppdrag tyngst.

Tiltakene som foreslås, er spesielt tilpasset de to store sykehusenes behov, med særlig vekt på universitetsklinikken i Tromsø. Lokalsykehusfunksjonen, som er det viktigste nivået for å møte de økte behovene til den aldrende befolkningen, får lite oppmerksomhet.

Lokalt nivå

Lokalsykehusnivået og kommunene behandler til sammen 92 prosent av alle innbyggere som trenger helsehjelp. Saken er forberedt uten å involvere berørte parter og legger opp til et forløp der kommuner og brukere kun skal informeres, ikke tas med i arbeidet.

Det er viktig å merke seg at dette forslaget er kontroversielt og har møtt motstand. Kritikere mener at det representerer et brudd med de politiske målsettingene om satsing på en desentralisert helsetjeneste og styrking av lokal akuttberedskap. Det er også hevdet at det er et brudd med Helse Nords visjoner og verdigrunnlag. Forslaget skal behandles av Helse Nord-styret i et møte 23. februar 2024.

Forrige artikkelBer nordlendingene si fra om drastiske forslag
Neste artikkelSamler Nordlands ordførere mot Helse Nord