Et barn innlagt på Nordlandssykehuset Lofoten fikk en overdose med anestesimiddelet Altropin under et sykehusopphold på Nordlandsykehuset Lofoten i Gravdal.

Fylkesmannen i Nordland har nå opprettet tilsynssak overfor Nordlandssykehuset Lofoten med hjemmel i helsetilsynsloven.

Klage fra ombudet

Det er i forbindelse med en klage fra Pasient- og brukerombudet i Nordland at Fylkesmannen i Nordland har startet tilsynet med sykehuset.

Fylkeslege Jan-Petter Lea hos Fylkesmannen i Nordland behandler henvendelsen fra ombudet som en anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Les mer: Foreldrene: – Anestesilegen hadde ikke hodet med seg

Helsepersonell

– Vi har på bakgrunn av henvendelsen fra ombudet opprettet tilsynssak over Nordlandsykehuset Lofoten med hjemmel i helsetilsynsloven. Det gjøres oppmerksom på at tilsynssaken kan omfatte enkelte helsepersonell på individnivå eller rettes direkte mot sykehuset på systemnivå, sier fylkeslegen i sin henvendelse til helseforetaket Nordlandssykehuset i Bodø.

Hendelsesforløp

Fylkeslegen ber blant annet om opplysninger knyttet til hendelsesforløpet samt komplett journal for perioden 15. august til 15. oktober i 2016, inkludert sykepleiedokumentasjon og anestesijournal.

Redegjørelse

Nordlandssykehuset må også levere en redegjørelse til fylkeslegen for hendelsesforløpet fra anestesipersonale som var ansvarlig for anestesi under et inngrep ved sykehuset den 25. august 2016. Helsepersonellet må også oppgi opplysninger om utdanning, helseerfaring, nåværende stilling og arbeidsoppgaver.

Sykehusets ledelse må redegjøre for hvilke rutiner som gjelder for anestesi av barn.

Anestesi for barn

– Dersom det foreligger prosedyrer for anestesi av barn, bes disse oversendt. Ble sykehusets rutiner fulgt under den aktuelle anestesi, spør fylkeslegen i sin henvendelse til Nordlandssykehuset. Han ønsker også dokumentasjon på sykehusets håndtering av dette avviket.

Forrige artikkelNord-Norge reagerer på regjeringens regionreform
Neste artikkelAnestesilege på Gravdal sykehus «mistet hodet»