Jeg er glad for at styreleder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag etterlyser dokumentasjon for påstanden om at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke er mer sårbare enn andre områder hvor det i dag er produksjon av olje og gass.

Av Ørjan Robertsen | Direktør LoVe Petro

Det er viktig at en så viktig diskusjon foregår på bakgrunn av kunnskap.
Hvilke av områdene som er mest sårbare, de som allerede er åpnet, eller de som i dag er omdiskutert, skal vi overlate til ekspertene å avgjøre. Det er til nå utarbeidet rundt 90 ulike rapporter, og konklusjonene er ikke entydige.

Jeg har blant annet sett på gjeldende forvaltningsplan for Norskehavet. Der står det at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er verdifulle og sårbare, men ikke i en særstilling.

Mitt hovedbudskap i artikkelen Fredriksen referer til, var at Lofoten, Vesterålen og Senja har blitt en symbolsak. For hvorfor er det ingen tilsvarende diskusjon om Haltenbanken og Sklinnabanken – gyteområder, og høyproduktive områder med lang oppholdstid for drivende fiskeegg og -larver? Også disse områdene er klassifisert som verdifulle og sårbare. De er likevel åpnet for petroleumsaktivitet, men med svært strenge rammevilkår:
Ingen leteboring i oljeførende lag i gyteperioder (1. februar – 1. juni).
Ingen seismikk i gytevandrings-/gyteperioder (1. januar – 1. mai).
Benytte teknologi for å håndtere kaks og borevæske på sildegytefelt.
HMS-regelverkets risikotilnærming innebærer at det i sårbare områder vil stilles strengere krav til virksomheten for å unngå skade.

Vi har forståelse for at mange fiskere er skeptiske til olje- og gassproduksjon til havs. Vi snakker tross alt om at to ulike næringer skal drive virksomhet i de samme områdene. Og dessverre har det vært enkelte konflikter, spesielt knyttet til innsamling av seismikk.

Men det er også mange eksempler på at samarbeidet har vært godt, og til felles beste. I Finnmark inngår kystfiskeflåten i oljevernberedskapen langs kysten, og fiskerne har dermed fått flere ben å stå på. Ilandføringen av gass fra snøhvitfeltet foregår i et område med stor fiskeriaktivitet, men i og med at alle installasjoner er overfiskbare, skjer dette med minimale problemer for fiskerne.

Fra vår side vil vi uansett understreke at eventuell ny aktivitet må skje i nært samarbeid med yrkesfiskerne i de aktuelle områdene.

Gjennom en konsekvensutredning vil alle få de svarene de etterspør. Ulike hensyn vil veies mot hver andre, i en omfattende høringsprosess hvor befolkningen og lokale myndigheter blir tatt med på råd. Og om konsekvensutredningen viser at olje- og gassaktivitet verken er forsvarlig eller gir lokale og regionale ringvirkninger, vil LoVe Petro fraråde at områdene åpnes.

Men vi må ikke være redd for den kunnskapen en konsekvensutredning vil gi.

Forrige artikkelNormal drift ved HRS Nord-Norge
Neste artikkelTo kjøretøy i trafikkuhell ved flyplassen