Hurtigrutens Hus på Stokmarknes truet Museum Nord med oppsigelse dersom museet ikke ville diskutere en ny leieavtale som skulle erstatte avtalen som begge styrene i allerede hadde blitt enige om tidligere.

LoVe24 har fått innsyn i enda flere tidligere hemmeligstemplede dokumenter om omfatter dialogen mellom Hurtigrutens Hus og Museum Nord på Melbu. Slik vi forstår innholdet i de nå frigitte dokumentene, har det siden nyttår vært stor usikkerhet, mistillit og uenighet mellom Hurtigrutens Hus og Museum Nord.

LoVe24 har tidligere fortalt at en leieavtale mellom Hurtigrutens Hus og Museum Nord aldri ble signert av partene, men at Museum Nord anså avtalen som bindende for begge parter med henvisning til at begge styrene hadde godkjent leieavtalen. Ingen av partene har imidlertid en avtale som er signert av partene.

Korrespondansen mellom de to offentlige institusjonene bygger seg opp fra nyttår og utover våren 2017, og når Hurtigrutens Hus ikke når fram overfor Museum Nord, settes det fram en klar trussel fra Hurtigrutens Hus til Museum Nord knyttet til et berammet forhandlingsmøte i slutten av mai 2017.

 

Brevet fra Hurtigrutens Hus til Museum Nord er datert 19. april 2017 og har inntil nå vært  unntatt fra offentlighet med referanse til offentlighetslovens paragraf 13 og forvaltnigslovens paragraf 13. Museum Nord har imidlertid valgt å gi innsyn også i disse dokumentene etter at de fikk pålegg fra Fylkesmannen i Nordland om frigivelse av et annet dokument i saken.

– Behovet for et møte er særlig utløst av at den leie som Museum Nord i dag betaler for lokalene i Hurtigrutens Hus ligger betydelig under markedspris, samt at det er knyttet betydelig usikkerhet til om og eventuelt når skifte av museumslokaler kan skje. Dette, sammen med enkelte øvrige elementer ved husleieforholdet, gjør at Hurtigrutens Hus Hadsel KF har behov for å revidere leievilkårene, heter det i brevet.

dersom Museum Nord ikke er villige til å reforhandle, ved at vi sier opp avtalen nå og gir tilbud om ny avtale.

– Slik vi ser det kan dette skje på en av to måter. Enten ved at vi sammen reforhandler avtalen nå, eller dersom Museum Nord ikke er villige til å reforhandle, ved at vi sier opp avtalen nå og gir tilbud om ny avtale.

– Hurtigrutens Hus Hadsel KF ønsker primært å få til en revisjon av leieavtalen nå i samarbeid med Museum Nord. Dette antar vi at også kan være i Museum Nords interesse, idet dere vil stå i en sterkere forhandlingsposisjon nå, enn ved forhandlinger etter eventuell oppsigelse.

Dersom vi ikke hører noe fra dere på dette, vil oppsigelse som varslet måtte påregnes.

– Vi foreslår derfor igjen at vi tar et møte for å diskutere dette. Vi foreslår at vi tar et slikt møte i neste uke og ber om tilbakemelding fra dere om ønsket tidspunkt. Dersom vi ikke hører noe fra dere på dette, vil oppsigelse som varslet måtte påregnes.

Dette brevet er også signert av fungerende styreleder Britt Solsvik i Hurtigrutens Hus, i tillegg til konstituert leder Ketil Johnsen.

Forut for dette har det vært utvekslet en rekke e-postmeldinger mellom Hurtigruten Hus og Museum Nord. Den 14. mai sender Ketil Johnsen, konstituert daglig leder i Hurtigrutens Hus, en e-postmelding til Museum Nord:

– Når det gjelder leieavtalen med Hurtigrutens Hus, så er dette en sak mellom styret i Hurtigrutens Hus Hadsel KF og Museum Nord. Dette er ikke noe som angår de involverte partene i byggeprosessen, skriver Ketil Johnsen og avslutter med at han ser fram til å få til et møte for å drøfte veien videre i forhold til leieavtalen.

Den 21. april sendte Brynjar Pettersen i Museum Nord en e-postmelding til konstituert leder i Hurtigrutens Hus.

– Vi avventer nå endelige avklaringer på vår søknad fra Stat/fylkeskommune vedrørende endelig finansiering av nytt museumsbygg. I beste fall vil en slik avklaring komme før sommerferien, og da vil det være Hadsel kommune som kan si noe om fremdriften på prosjektet. Det beregnes en byggetid på cirka 1,5 år.

– Vi har stor forståelse for Hurtigrutens Hus sine utfordringer, men vil nok en gang vise til fremforhandlet avtale som ble behandlet i vårt styre den 24 mai 2014, jfr mail fra Geir Are Johansen den 22.02.17.

– Vi ønsker uansett å komme til en felles forståelse for situasjonen, slik at vi kan løse denne på beste måte. Vi stiller gjerne på et møte, men det er kanskje mest hensiktsmessig å ta dette etter at svaret fra Fylket/stat foreligger? Hvis det er ønskelig fra deres side, vil vi uansett være tilgjengelig for en prat i løpet av mai. Ta nærmere kontakt, så prioriterer jeg dette.

Korrespondansen mellom Hurtigrutens Hus og Museum Nord endte i et møte angående leieavtalen onsdag 31. mai 2017. Den omstridte leieavtalen var eneste tema på møtet.

Usignert avtale

Allerede den 21. februar var det klart at det trolig ikke forelå noen skriftlig avtale om leieforholdet i Hurtigrutens Hus, som huser Hurtigrutemuseet til Museum Nord. I den e-postmeldingen sier direktør Geir Are Johansen i Museum Nord at han ikke er sikker på om leieavtalen dem imellom ble signert, men slår fast at utkastet til leieavtale kom fra Hurtigrutens Hus.

– Vi hadde et par møter på saken på Hurtigrutens Hus. Her var både deres styreleder og vår styrleder tilstede. Jeg mener Kari Ann stilte som daglig leder for Hurtigrutens Hus den gangen. Dette endelige utkastet jeg fant på maskinen er det som ble lagt fram og godkjent av vårt styre.

Samme dag skrev Ketil Johnsen i Hurtigrutnes Hus en e-postmelding til Museum Nord.

– Skal legge dette frem for styrelederen her. Ble denne avtalen underskrevet? Den finnes ingen steder i vårt system, ei heller i kommunens arkiver.

Vi anser avtalen som ferdig forhandlet, og gjeldende.

Geir Are Johansen svarte: – Vi forhandlet ferdig en ny avtale som ble behandlet av vårt styre 27. mai 2014. Forhandlingene ble ført fra deres side med Camilla Rodahl og Kari Ann Olsen. Det kan de sikkert bekrefte. Vi anser avtalen som ferdig forhandlet, og gjeldende.

Ketil Johnsen svarte igjen samme dag.  – Denne dialogen dreier seg om at gjeldene leieavtale gikk ut i 2015, og at det må lages en ny leieavtale. Dette har ikke noe med forhandlingene dere har med Hadsel Kommune.

Det ble da laget utkast til en forenklet avtale, som jeg oppfattet begge parter var enige om.

Geir Are Johansen 21. februar: – Kan du utdype litt hva det er denne dialogen skal dreie seg om? Vi hadde en dialog for et par år tilbake med Kari-Ann Olsen fra kommunen og Camilla Rodahl som daværende styreleder i Hurtigrutens Hus. Det ble da laget utkast til en forenklet avtale, som jeg oppfattet begge parter var enige om. Det var også enighet om at avtalen skulle stå slik inntil at vernebygget kom på plass, og vi flytter over. Vi står nå i sluttforhandlinger om en avtale med Hadsel kommune rundt etableringen av vernebygget. Skal denne dialogen dere etterspør oppfattes som en del av disse forhandlingene?

Dialogen mellom Hurtigrutens Hus og Museum Nord startet så langt vi har klart å spore saken den 30. januar 2017, da Ketil Johnsen meldte at styret i Hurtigrutens Hus ønsket en dialog med Museum Nord vedrørende leiekontrakt for Hurtigrutemuseet.

Forrige artikkelNy Havfisk-tråler får tradisjonelt Melbu-navn
Neste artikkelTurister stjeler elgskilt på E10 i Lofoten