Lokale næringsinteresser frykter at formuleringer om natur og miljø kan skade mulighetene for utbygging av ny storflyplass på Gimsøy.

Det er i et innspill fra Vågan Næringsforening til den regionale transportplanen for Nordland i årene 2018 til 2029 at foreningen kommenterer forholdene rundt natur og miljø.

Foreningen viser til transportplanens formulering «Vi skal gjennomføre investeringer og drift best mulig og mest mulig skånsomt for natur og miljø. Miljøbevissthet skal ligge langt framme i all planlegging».

– Dette kan oppfattes negativt for en eventuell utbygging av ny storflyplass på Gimsøy, da området ligger i et naturvernområde, skriver næringsforeningen i sitt innspill til transportplanen.

Hålogaland
Vågen næringsforening mener dessuten at transportplanens omtale av demografi bør endres.

– Her burde Hålogalandsområdet (Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms) vært spesielt nevnt. Selv om denne regionen også har med seg deler av Sør-Troms bør den benevnes som en av de regionene med størst innbyggertall. En samlet planlegging fra Nordland og Troms for dette området kan være hensiktsmessig, skriver foreningen.

Reiseliv
Næringsinteressene i Vågan viser også til at United Nation World Travel Organization mener reiselivsnæringen en av de raskest voksende næringene globalt og det spås en vekst på minst 3 prosent per år frem til 2030.

– I sommermånedene nærmer man seg en situasjon hvor fergekapasiteten er fullt utnyttet på sambandene Bodø-Moskenes, og Bognes-Lødingen. Sambandene trafikkeres av store, nye ferger. Hvordan kan kapasiteten økes over Vestfjorden? Vågan Næringsforening ønsker at man ser på en utvikling av sambandet Svolvær–Skutvik.

Foreningen viser for øvrig til at Ellingsen Seafood ikke har hatt forhåndsreservasjoner til eller fra fergesambandet Skutvik–Skrova grunnet stengt slakteri sommeren 2016. Likevel har kapasiteten på sambandet vært sprengt, poengterer de.

Kan bli stor taper
Modulvogntog med tillatt totalvekt på 60 tonn kan i dag kjøre på veistrekninger i Nordland. Det bør være et mål at alle riksveier og et antall fylkesveier i Nordland kan håndtere denne type vogntog i løpet av planperioden. Hvis ikke vil en se en konkurransevridning hvor Lofoten og Vesterålen kan bli en stor taper.

Derfor gir næringsforeningen følgende råd til Vågan Kommune og Lofotrådet:

– Det bør arbeides for å få prioritert en utbedring av Henningsværveien. Det bør foreslås at deler av denne utbedringen finansieres med bompenger. Det er stor sannsynlighet for at veien da vil kunne prioriteres høyere.

Vågan Næringsforening tar ellers til ordet for at det i området Svolvær – Kabelvåg bør kunne gjennomføres et «forsøksprosjekt» med spesielt god tilrettelegging for syklende og gående. Det kan gjennomføres fysiske tilrettelegginger med utbygging av gang- og sykkelstier, og skille mellom gående og syklende der dette er mulig. Kampanjer for å få private og bedrifter med bør gjennomføres.

Forrige artikkelKlager på utsetting av lutzgran i Sortland kommune
Neste artikkelDepartementet vil ikke gjøre Skagen om til FOT-rute