Finanstilsynet har avdekket alvorlige mangler i virksomheten til et lokalt regnskapskontor i Hadsel kommune.

Finanstilsynet hadde stedlig regnskapsførertilsyn hos den aktuelle bedriften i Hadsel den 19. mars 2015. Rapporten fra tilsynet forelå den 24. juli 2015, mens tilsynets foreløpige merknader kom på bordet den 14. juli 2015. Og i slutten av september forelå Finanstilsynets endelige merknader knyttet til tilsynet, et ni sider langt dokument.

I sin konklusjon skriver Finanstilsynet at det stedlige tilsynet viste at formelle forhold rundt driften av regnskapsførervirksomheten for flere områder er oppfylt i forhold til de krav som stiller etter lovgivning rundt regnskapsføring, og at bedriften også oppfyller god regnskapsførerskikk.

– Gjennomgangen avdekket imidlertid også mangler i virksomheten; noen av disse er etter Finanstilsynets syn alvorlige. Dette gjelder primært manglende lovbestemte avstemminger gjennom året og manglende eller mangelfulle avstemminger ved årsslutt. Det er også alvorlig at selskapet ikke har innført tilfredsstillende kontrollrutiner verken på overordnet nivå eller for kontroll av uautoriserte medarbeideres arbeid. Det ble også avdekket enkelte mangler i forhold til hvitvaskingsregelverket.

– I selskapets tilsvar datert 9. september 2015 fremgår det at det er igangsatt tiltak for å rette opp flere av de mangler som er konstatert under tilsynet og som fremgår av Finanstilsynets foreløpige merknadsbrev og rapporten. I det foreløpige merknadsbrevet ba Finanstilsynet selskapet om en tidsplan som viser når det kan forventes at de enkelte svakheter og mangler vil bli rettet opp. Finanstilsynet har ikke mottatt en slik tidsplan. Det bes om at selskapet oversender en slik tidsplan til Finanstilsynet innen utgangen av oktober 2015, skriver tilsynsrådgiver Bernt Jan Aaland i Finanstilsynet til regnskapskontoret, som risikerer at det kan bli avholdt et nytt tilsyn med regnskapskontoret på et senere tidspunkt.

Fakta om Finanstilsynet
Finanstilsynet er et offentlig kontrollorgan under Finansdepartementet som har til oppgave å overvåke kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirhandel, eiendomsmegling, inkassoforetak og revisjonsvirksomhet. I tillegg skal Finanstilsynet se til at det enkelte foretak, herunder datterselskaper i utlandet og utenlandske etableringer i Norge, virker på en betryggende måte, i følge Store norske leksikon.

Forrige artikkelBrannsjefsaken: Hadsel sensurerte ubehagelige fakta
Neste artikkelBlålys og mannskaper ved AVSO-bygget på Melbu