Sametinget ønsker å stoppe det midlertidige vedtaket om dispensasjon fra planbestemmelsene for Kringelen masseuttak i Sortland kommune.

Fagleder Sten Olav Heahttá skriver i en henvendelse til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som er settefylkesmann i saken, at Sametinget påklager dette vedtaket med bakgrunn i at tiltaket berører vinterbeite og trekklei for Vestre Hinnøy og Kanstadfjord reinbeitedisrikt.

– Det er en familie som driver reindrift i området og de er svært sårbar når det angår deres kulturutøvelse om det gjøres ytterligere inngrep i deres vinterbeiteområder. Sametinget har gjennom dialog med kommunen og distriktet kommet frem til føringer for regulering av området i arealplanen med hensyn til reindrift. Derfor vil det være svært uheldig at det gis en dispensjon fra reguleringskravet, skriver fagleder Sten Olav Heahttá i Sametinget.

– Etter plan og bygningslovens §12-1 er tiltaket reguleringspliktig siden det kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. Tiltaket vil, i tillegg til andre interesser, berøre samisk natur og kulturgrunnlag i stor grad. Sametinget mener det ikke er grunn til å gi dispensasjon fra plan og bygninglovens § 19-2 da samisk natur og naturgrunnlag blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved tiltaket ikke veier opp for ulempene, heter det fra Sametinget.

Forrige artikkelHadsel har fått «venteliste» i vrangstrupen
Neste artikkelHelikopter over Melbu i ettermiddag