Frydenbø Industri Blokken AS, et selskap som spesialiserer seg på reparasjon og vedlikehold av skip og båter i Sortland, Nordland, har fått påpekt flere avvik i sitt miljøsamsvar, ifølge en nylig inspeksjonsrapport fra Statsforvalteren i Nordland.

Inspeksjonen, som ble gjennomført 23. og 31. august 2023, avdekket to betydelige avvik og én anmerkning. Selskapet har fått frist til 18. oktober 2023 for å rette opp i disse problemene

Manglende godkjent avfallsplan

Det første avviket gjelder selskapets manglende godkjente plan for mottak og håndtering av avfall fra båter. Dette er i strid med kapittel 20 i forurensningsforskriften, som krever at en slik plan må være på plass og godkjent av Statsforvalteren. Rapporten påpeker at selskapet tidligere hadde en godkjent avfallsplan, men denne er nå utløpt

Utilstrekkelig støy- og støvovervåking

Det andre avviket gjelder selskapets vurdering av behovet for kontrollmåling av støy og støv, som skal fremgå av måleprogrammet. Dette er i strid med kapittel 29 i forurensningsforskriften

Anmerkning om prøvetaking av spylevann

Inspeksjonsrapporten inneholder også en anmerkning om at selskapets internkontrolldokumenter har avvikende beskrivelser av hvor ofte det skal tas prøver av spylevannet.

Frydenbø Industri Blokken AS må snarest rette opp i de påpekte avvikene og sende en skriftlig redegjørelse til Statsforvalteren i Nordland innen 18. oktober 2023, som viser hvordan avvikene er rettet

Detaljert avfallsplan

Frydenbø Industri Blokken AS har utarbeidet en detaljert avfallsplan for å sikre en bærekraftig og effektiv håndtering av avfall og lastrester fra skip. Planen, som ble godkjent 20. september 2021, har som formål å tilfredsstille forskriftens hensikt med å verne om det ytre miljø ved å sikre etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordning for avfall og lastrester fra skip, samt å sørge for at avfall og lasterester blir viderelevert til godkjente behandlingsanlegg.

Selskapet eier kaianlegget i Blokken Havn, tilhørende sjøareal i Sortland Kommune. Kaianlegget er i all hovedsak knyttet til bedriftens virksomhet, og har årlig om lag 50 til 70 anløp av fartøy fra fiskeri og havbruk. Selskapet har den daglige driften av anlegget, og har etablert et mottakssystem i henhold til begrensing av forurensing kapittel 20.

Alle må levere

Alle fartøy som anløper anlegget skal levere avfall til miljøstasjonene, med mindre de ikke har en akseptabel lagringskapasitet om bord. Ved større mengder avfall, sørger selskapet for bestilling av egen beholder eller annen tilstrekkelig leveringsmulighet. Avfallsmottaket inngår i det interne avfallssystemet , og er utarbeidet i samråd med RENO-VEST bedrift.

Fartøy som anløper kaianlegget må betale gebyr til selskapet, uansett om det leveres avfall eller ei. Dette skal dekke omkostninger forbundet med plikter kaieier har for å legge til rette for et mottakssystem av håndtering av avfall fra skip. Spesifikt avfall, og større mengder med avfall og lastrester belastes særskilt. Gebyret faktureres som 1,0 % av faktura sum på total faktura, med et minimum på 250 kr for anløpte skip.

Måleprogram for utslippskontroll

Selskapet har også utarbeidet et måleprogram for utslippskontroll i henhold til forurensningsforskriften kapittel 29. Måleprogrammet omhandler målinger av bedriftens utslipp til sjø, sediment og grunn, og inkluderer aktiviteter som spyling av fartøy etter slipset. Programmet beskriver og begrunner prøvetakingsfrekvens, målemetoder, analyse og rapportering av utslipp.

Forrige artikkel– Vi ble svært overrasket
Neste artikkelVeiarbeid pågår nord for Skagen