Norsk institutt for naturforskning (NINA) har registrert færre lakselus i Nord-Norge i sommer. I sør var det mye lakselus fra Rogaland til Trøndelag. Samtidig var det lite lus på oppdrettsfisk.

Selv om mengden lus har vært noe lavere i Nord-Norge sammenlignet med andre områder, er det sannsynlig at både laks, ørret og røye likevel har fått lus på seg i løpet av våren og sommeren 2016. I flere av de undersøkte områdene ble det registrert mer lus i år enn i fjor.

Rapport
Dette er resultatet som offentliggjøres i en rapport som nylig er overlevert Mattilsynet. I rapporten presenteres foreløpige data fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på villfisk.

For Nordlands sitt vedkommende viser dataene i rapporten at det ved varslingsstasjoner i Nordland et lavt påslag av lakselus på sjøørret under utvandringsperioden til laksesmolten. Det forventes derfor liten negativ effekt på utvandrende laks og sjøørret i denne perioden. Gjennom sommeren økte påslaget av lakselus på alle stasjoner og det kan derfor forventes en økende negativ effekt på sjøørret i de berørte områdene.

Verre i sør
I perioden da laksesmolten vandret fra elvene og til havs var det mye lakselus fra Rogaland til og med Trøndelag. Dermed har utvandrende smolt i denne delen av landet sannsynligvis fått mye lus på seg. Utover sommeren har mengden lakselus økt langs det meste av kysten, noe som sannsynligvis har hatt negativ effekt på bestandene av sjøørret og sjørøye i mange områder, melder NINA.

Lite lus på oppdrettsfisk
Tallene i rapporten gjelder antall lus på vill laksefisk: laks, sjøørret og røye. Selv om tallene viser at det er mye lus på villfisk, kan oppdrettsfisk i samme område ha lite lus. Det kommer av at oppdretterne er pålagt å holde antall lus på fisken i anleggene under et bestemt nivå, og derfor gjennomfører avlusing av fisken ved behov.

Oppdrettsfisk smitter villfisk
Likevel gjør antallet fisk i oppdrettsanleggene langs kysten at utslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg kan være en vesentlig bidragsyter til antall lakselus som kan infisere villfisken, heter det fra NINA.

Den nasjonale overvåkingen av lakselus ledes av Havforskningsinstituttet og har i 2016 blitt gjennomført i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), UNI Research Miljø og TF Aquaconsult. Feltarbeidet er gjennomført fra slutten av april til siste del av august.

Stasjonene der overvåkingen gjennomføres er valgt for å dekke flest mulig områder, men også for at forskerne skal kunne verifisere lakselusmodellen. I denne rapporten er det ikke gjort noen vurdering av sammenheng mellom funn i felt og resultat fra modellen, dette vil bli publisert i sluttrapporten som kommer i desember.

Registreringene i Nordland
Seks varslingsstasjoner ble undersøkt i Nordland i 2016. Noen av disse har tidligere vært undersøkt i overvåkingsprogrammet, herunder Leirfjord i Vefsn, Nordfolda i Steigen, Bogen i Ofoten og Vik i Vesterålen.

Skjerstadfjorden og Beiarkjeften i Salten ble i tillegg undersøkt for første gang. Sistnevnte gav ikke tilstrekkelig fangst og blir ikke tatt med videre i rapporteringen. Ved første undersøkelsesperiode ble det funnet lite lus på sjøørreten ved samtlige stasjoner i Nordland. I Leirfjord ble det funnet lus på 46 % av fisken, og med en gjennomsnittlig intensitet på 22 lus. En andel på 11 % hadde mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt.

Lenger nord i Skjerstadfjorden innenfor Saltstraumen ble det funnet lus på 59 % av de undersøkte individene. Gjennomsnittlig intensitet var på tre lus og det ble ikke registrert noe fisk med mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt.

På samme tidspunkt var prevalens i Nordfolda i Steigen på 63 % og med en gjennomsnittelig intensitet på tre lus. Her ble det registrert en andel med mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt på 12 %.

I Bogen var nesten all fisk infisert med lus (prevalens 97 %), men relativ intensitet var på kun fem lus. En andel på 8 % av fisken fra Bogen ble funnet med mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt.

I Vik i Vesterålen var prevalens på dette tidspunktet 87 %, og gjennomsnittlig intensitet på fire lus. Det ble ikke registrert fisk med mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt fra denne perioden i Vik.

I andre undersøkelsesperiode (uke 29-30) ble det funnet en generell økning på alle stasjoner i Nordland. I Leirfjord var det lus på all undersøkt fisk (100 % prevalens), med en gjennomsnittlig intensitet på 50 lus, og 78 % av fisken hadde mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt. I Skjerstadfjorden hadde prevalens økt til 88 %, og gjennomsnittlig intensitet var på 14 lus. 38 prosent av fisken ble funnet med mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt. I Steigen og Bogen hadde prevalens økt til henholdsvis 90 og 91 prosent, og gjennomsnittlig intensitet var henholdsvis 35 og 17 lus. En andel på 68 % hadde mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt i Steigen.

I Bogen økte prevalensen til 43 prosent sammenlignet med første feltperiode. I Vik ble det funnet lus på all fisk (prevalens 100 %), og gjennomsnittlig intensitet var på 23 lus. 64 prosent av fisken fra Vik hadde mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt på dette tidspunktet.

KILDENorsk institutt for naturforskning (NINA)
Forrige artikkelOm å bo i Lofoten, kjære statsminister!
Neste artikkelVitner varslet politiet om uvøren bilkjøring på E10