Gammel forurensning går mot slutten, men setter nye krav

Seks år etter at Sortland kommune opprettet sak om forurensning på en eiendom i området Holand – Rise på Sortland, ser saken nå ut til å være løst.

Sortland kommune opplyser til grunneier i Sortland om at de har registrert at området ble ferdig ryddet i sommer.

Etter at ryddearbeidet ble ferdig, har byggesaksavdelingen i kommunen fått kjennskap til at flere bygninger på eiendommen skal ha blitt blitt oppført uten nødvendige søknader og tillatelser.

En søknad om tillatelse til tiltak ble mottatt av kommunen den 17. januar 2018, men den ble ikke behandlet. Årsaken til dette var at Sortland kommune, som også er forurensningsmyndighet, hadde grunn til å tro at området var forurenset.

Historisk sett har eiendommen blitt brukt til skraphandel og avfallslagring, både på boligtomten og omkringliggende arealer. Bilvrak, EE-avfall, eternittplater, maskiner, traktorer og ulike bygningsmaterialer har blitt oppdaget på eiendommen.

Mistanke om forurensning

På grunn av mistanke om forurensning i jorden, vil det ikke bli gitt tillatelse til tiltak i området før nødvendige undersøkelser og eventuelle avbøtende tiltak er gjennomført, opplyser kommunen til grunneieren.

Kommunen viser til forurensningslovenom at den som er ansvarlig for forurensningen har selvstendig plikt til å iverksette tiltak for å stoppe, fjerne eller begrense konsekvensene av forurensningen.

– Det er tiltakshaver som skal sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunn, samt utarbeide tiltaksplan. Undersøkelser og vurderinger utføres av foretak med særlig faglig kompetanse på området, opplyser kommunen, og viser til forurensningsforskriften.

Må redegjøre

Forurensningsmyndigheten har bedt om en skriftlig redegjørelse når grunnundersøkelsene er fullført, senest innen 30. september 2023. Disse undersøkelsene skal minimum avklare om normverdier for forurensning er overskredet i samsvar med forurensningsforskriften.

Sortland kommune påpeker at fristene er viktige å overholde, da brudd på regelverket kan føre til pålegg og gebyrer i samsvar med forurensningsloven. Den berørte part har også mulighet til å be om utsatt gjennomføring i henhold til forvaltningsloven, heter det.

Forrige artikkelPurrer på kommunens årsregnskap og årsberetning
Neste artikkel«Derfor trenger vi kommuner som stiller opp»