Overtredelsesgebyr brukes oftere ved mindre miljøkrim.

Miljødirektoratet har brukt overtredelsesgebyr 46 ganger i 2022 ved mindre alvorlige lovbrudd som ikke politianmeldes.

Overtredelsesgebyr utvider virkemiddelkassa for å hindre miljøkriminalitet og sanksjonere de som bryter reglene.

Gebyrene brukes blant annet ved ulovlig fiske, manglende betaling av fiskeravgift og brudd på kravet om innførsels- og utførselstillatelse ved internasjonal handel med truede arter.

Overtredelsesgebyr likner på bot, men regnes ikke som straff og vil derfor ikke vises på en vandelsattest eller ha andre strafferettslige konsekvenser.

Flere områder

Miljødirektoratet vil også kunne gi overtredelsesgebyr etter forurensningsloven og produktkontrolloven i fremtiden.

I fjor leverte Miljødirektoratet 345 anmeldelser til politiet for lovbrudd som kunne skade eller fare for skade på miljøet, mesteparten for ulovlig kjøring med snøskuter eller på barmark.

Miljødirektoratet sender anmeldelsene til politiet, som følger opp og vurderer om lovbruddet skal etterforskes og eventuelt hvilke etterforskningsskritt som skal iverksettes.

Trussel mot bærekraftig utvikling

Miljøkriminalitet omfatter en rekke handlinger som kan forårsake skade på miljøet og økosystemene, og som dermed utgjør en trussel mot bærekraftig utvikling. Dette kan for eksempel inkludere ulovlig dumping av farlig avfall, ulovlig hogst av skog, ulovlig fiske eller forurensning av vann og luft. Miljøkriminalitet er et globalt problem, og Norge er ikke immun mot det.

Norske myndigheter har tatt miljøkriminalitet på alvor, og det finnes et bredt spekter av lover og forskrifter som regulerer aktiviteter som kan ha negativ innvirkning på miljøet. Miljødirektoratet, som er en norsk statlig etat, har ansvar for å overvåke og følge opp at disse reglene overholdes.

Også politianmeldelser

Norske myndigheter har også tatt i bruk en rekke virkemidler for å bekjempe miljøkriminalitet. Dette inkluderer både administrative reaksjoner som overtredelsesgebyr og politianmeldelser. Videre samarbeider norske myndigheter med andre land og internasjonale organisasjoner for å bekjempe grenseoverskridende miljøkriminalitet.

Det er viktig å bekjempe miljøkriminalitet for å sikre bærekraftig utvikling og beskytte miljøet og økosystemene. Det krever imidlertid både ressurser og samarbeid på tvers av landegrenser for å lykkes.

Forrige artikkelØnsker fiskeoppdrett på norsk sokkel
Neste artikkelSjøfuglvettreglene: – Viktig kunnskap