– Vi står i et sikkerhetspolitisk tidsskille. En utvikling som truer vår handlefrihet krever tydelige politiske svar og prioriteringer. Det er behov for å bruke mer av fellesskapets ressurser på forsvar, sikkerhet og beredskap. Regjeringen foreslår en kraftfull og varig satsing som vil styrke Norges forsvarsevne og svare på dagens nye trusselbilde, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det går fram av en pressemelding fra Regjeringen: For å finansiere planen legger regjeringen opp til en økonomisk opptrapping med et omfang på 600 milliarder kroner over en periode på tolv år. I sum innebærer dette at regjeringen samlet vil prioritere i størrelsesorden 1624 mrd. kroner til forsvar frem til og med 2036. Dette betyr at forsvarsrammen i 2036 vil være 83 prosent høyere enn dagens budsjettnivå. En satsing som dette vil også løfte forsvarsutgiftenes andel av BNP videre opp mot 3 prosent.

Opptrappingen nås særlig gjennom tre markante økonomiske løft. Det samsvarer med forsvarskommisjonens tenkning. Hvert av de tre løftene er på 15 milliarder kroner. Det første løftet skjer allerede i 2024-2025 for å hente inn etterslep, få dagens forsvar til å virke og for å øke investeringene. Det neste løftet kommer i 2028 for å legge til rette for den maritime satsingen. Det siste løftet skjer i 2032 for å kunne realisere de siste delene av Forsvarets struktur og et høyere driftsnivå. I tillegg legges det opp til en jevnest mulig opptrapping mellom de tre løftene, som da vil utgjøre om lag 4 milliarder kroner i årene mellom løftene.

Samtidig med styrkingen av økonomien skal det fortsatt arbeides målrettet og konkret med forbedring og effektivisering i forsvarssektoren. En så betydelig bruk av fellesskapets ressurser stiller krav om at de brukes forsvarlig og i tråd med Stortingets vedtak. Regjeringen gjør derfor omfattende endringer i styringen av forsvarssektoren og styrker kontrollen for å understøtte at midlene resulterer i økt forsvarsevne.

Forrige artikkelVil etablere ny virksomhet i Nord-Norge
Neste artikkel– Tryggere både i Nordland og i Norge