I 2016 betalte NAV ut over 8 milliarder til innbyggerne i Nordland som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Det totale beløpet for alle de statlige utbetalingene til innbyggerne i Nordland er på over 21 milliarder. I tillegg kommer de kommunale NAV-ytelsene til sosialhjelp og kvalifiseringsstønad. Dette er svimlende tall og viser at det er svært viktig at vi i NAV prioriterer ressursene våre riktig for å sikre at flest mulig får muligheten til å være i arbeid.

  K R O N I K K   Cathrine Stavnes, Fylkesdirektør ved NAV i Nordland

De fleste som bruker NAV sine tjenester er glade for at vi blir stadig mer digitale og at det ikke er nødvendig å oppsøke et NAV-kontor for å få innvilget en søknad. Vår jobb nå er å vise den enkelte hvordan deres behov best kan løses på nav.no, i andre digitale kanaler, på telefon, eller på NAV-kontoret. De som trenger hjelp til å bruke nav.no skal selvsagt få det.

For de som har komplekse spørsmål om pensjon og familieytelser, er den beste service å finne på www.nav.no eller på telefon hos NAV Kontaktsenter. Det har i de siste vært lengre svartider enn før, men dette er i ferd med å bedre seg. Det er verdt å vente på et kompetent svar, og det blir stadig kortere svartider.

Den digitale utviklingen medfører en omlegging av våre arbeidsmåter og gir nytt innhold i tjenestene på NAV kontoret. Vi har nå muligheten til å bruke mer tid på de som trenger oss og vi har derfor endret åpningstiden for drop-in ved mange NAV-kontor i Nordland.

For å kunne gi god service trenger vi å avtale tid med den enkelte på forhånd. Vi trenger å forberede oss for å gi råd og veiledning basert på den enkelte sin situasjon og vi trenger å ha flere møter ute hos virksomhetene. Dette vet vi gir god effekt ved at flere skaffer seg arbeid.

Vår hovedoppgave er å bidra til at flest mulig forsørger seg selv ved arbeid og til at virksomheter får tilgang på kompetent arbeidskraft. På veien frem til arbeid er det enkelte som har behov for støtte fra oss i kortere eller lengre tid. Denne støtten kan variere fra råd og veiledning, til økonomisk støtte og oppfølging ut i arbeidslivet.

Vi bidrar til å finne løsninger for virksomhetene på arbeidsplassen; enten dette gjelder tilrettelegging for en medarbeider med helseproblemer eller å bli bedre kjent med virksomhetens kompetansebehov.

NAV trenger å forstå virksomhetene enda bedre enn vi gjør i dag, både for å gi gode råd om yrkesvalg til arbeidssøkere og for å kunne vite hva virksomhetene har behov for i årene fremover. Vi trenger virksomheter som tar i mot arbeidssøkere som trenger aktivitet, arbeidstrening eller som trenger å finne et annet yrke. Hvis det er godt samsvar mellom arbeidssøkers kompetanse og virksomhetens behov kan det være aktuelt med lønn og eventuelt lønnstilskudd en periode. I andre tilfeller kan resultatet være at arbeidssøkeren bestemmer seg for ny utdanning for å komme tilbake til bedriften eller bransjen som jobbsøker.

Det er alt for mange arbeidssøkere som står utenfor arbeidslivet i Nordland i dag samtidig som virksomhetene har stort behov for kompetent arbeidskraft. Vi i NAV vil prioritere dette arbeidet ved å ha flere forhåndsavtalte møter med arbeidssøkere og virksomheter.

Suksess for oss i NAV er når mennesker og virksomheter lykkes; enten det gjelder arbeidssøkere som skaffer seg jobb, ungdommer som får nytt livsmot ved klare å fortsette på skolen eller virksomheter som finner kompetente medarbeidere. Som samfunn lykkes vi når alle som vil og kan er inkludert i arbeidslivet.

 

 

KILDENAV Nordland
Forrige artikkelDette skal du være med på i juni
Neste artikkelHar jeg lov å kjøre bil i utmark?