Av Asgeir Jordbru, prosjektleder klimaskog, landbruks- og reindriftsavdelinga, Fylkesmannen i Nordland

NRK Nordland har i uke 41 satt fokus på pilotprosjekt for «skogplanting som klimatiltak på nye arealer», også kalt klimaskogplanting. Vi gir utfyllende fakta om saken her.

Klimaforliket
Pilotfasen bygger på klimaforliket i Stortinget fra 2012. De daværende regjeringspartiene SV, AP og SP inngikk i 2012 et klimaforlik med partiene Høyre, KRF og Venstre i forbindelse med Stortingets behandling av stortingsmeldingen Norsk klimapolitikk. Klimaforliket sier at «regjeringen vil presentere en strategi for økt skogplanting. Samtidig må det utvikles miljøkriterier for dette». Videre vil regjeringen «utrede en ordning med frivillige klimatiltak og samarbeidsavtaler med grunneiere om etablering av klimaskoger.»

Pilotprosjekt
Som oppfølging av klimaforliket vedtok Stortinget i sin budsjettbehandling i 2014-2015 å bevilge 15 millioner til en pilotfase over tre år for planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Ordningen ble videreført på samme nivå i 2016. For å fullføre pilotfasen foreligger det nå forslag fra regjeringen om å videreføre ordningen også i 2017.

Strenge miljøhensyn
Pilotprosjektet skal gjennomføres etter miljøkriterier fastsatt i rapporten «planting av skog på nye arealer som klimatiltak» utgitt i 2013 av Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap. Kriteriene omfatter ivaretakelse av både økosystemer, landskapsbilder og friluftsliv.

For å sikre god klimaeffekt, naturhensyn og lavt konfliktnivå la Stortinget i sitt vedtak i 2014 inn fire tilleggskriterier til grunn for pilotfasen. Pilotfasen skal gjennomføres ved:

  • Planting av norske treslag
  • Planting på åpne areal og areal i tidlig gjengroingsfase
  • Planting på areal med høy produksjonsevne og der det er ventet lav endring i   albedoeffekten
  • Planting på areal som ikke er viktige for naturmangfoldet, friluftsinteresser, viktige   kulturhistoriske verdier eller verdifulle kulturlandskap.

I prosjektet skal det tas hensyn til blant annet rødlistearter, viktige naturtyper og viktige friluftsområder. Det skal ikke plantes i områder med mye snø. Det skal brukes norske treslag. Det vil si at et utenlandsk treslag som sitkagran ikke skal brukes i pilotfasen.

Hvorfor Nordland?
Nordland er sammen med fylkene Nord-Trøndelag og Rogaland valgt ut til å være pilotfylke for planting av klimaskog. Det er viktig for Nordland at fylket er med i pilotfasen fordi det planlegges en permanent nasjonal ordning for klimaskogplanting som vil bygge på erfaringene fra pilotprosjektene. Med å delta får vi i Nordland forme hvordan skogplanting på nye arealer best kan gjennomføres i våre områder i fremtiden.

Gjennomføring i Nordland
Fylkesmannen i Nordland har ansvaret for gjennomføring av pilotfasen i Nordland. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Miljøvernavdelingen og Landbruks- og reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen. Videre er det en sentral prosjektgruppe hos Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet som styrer prosjektet på landsbasis.

I utvelgelse av aktuelle arealer for klimaskogplanting er vi opptatt av å finne arealer som oppfyller alle kriteriene som Stortinget har satt. I tillegg er det viktig å se på fremtidig endring i landskap og sikre at plantefelt ikke kommer i veien for utøvelse av reindrift.

I Nordland har vi i samarbeid med kommunene valgt ut Sømna, Brønnøy, Hemnes, Saltdal, Bodø og Sortland som satsningskommuner. Bakgrunnen for å velge akkurat disse kommunene er å høste erfaringer fra alle delene av fylket. Disse kommunene har mye areal som oppfyller de kriterier som er satt. Her er det også mulig å diskutere ulike typer konflikter. For eksempel beitebruk og skogplanting i Sømna kommune, eller skogplanting og landskap i Sortland kommune for å nevne noen.

Interesserte grunneiere med aktuelle arealer i disse kommunene vil få mulighet til å delta i pilotfasen.

I pilotfasen skal det til sammen plantes ca. 3000 dekar med skog i disse kommunene. Fordelt jevnt på de seks kommunene tilsvarer det et areal på 67 fotballbaner per kommune. Til sammenligning er det historiske skogreiste areal i Nordland på ca. 700 000 dekar. Det er derfor ikke planteantallet som er det viktigste i pilotfasen, men hvordan vi sammen kan utvikle gode prosesser for utvelgelse av de riktige arealene.

Innspill
For å få et best mulig grunnlag for Fylkesmannens tilbakemeldinger til sentrale myndigheter ønsker vi flest mulig konstruktive tilbakemeldinger om hvordan klimaskogplanting kan gjennomføres. I dette arbeidet opprettes det en referansegruppe med medlemmer fra både miljøorganisasjonene, skogbruksnæringen og andre interessenter. Innspill kan også gis direkte til prosjektleder Asgeir Jordbru.

Forrige artikkelVesterålen veid og funnet for lett av Widerøes flyveselskap
Neste artikkelKjørte av veien og havnet på taket