Her kan du lese alle tallene vedrørende forslag til statsbudsjett for 2017 med hovedtallene for Nordland fylke.

 • Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til Narviksenteret med én million kroner for å sette senteret i stand til å drifte nye lokaler gjennom et helt driftsår.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nord universitet med to millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har studiested i Narvik. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UiT med 1,6 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner kroner for å etablere en offentlig to-årig fagskole ved den eksisterende Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Nordland, mens deler av teoriundervisningen skal legges til Harstad.
 • Regjeringen har lagt frem forslag om en samlet startbevilgning på 50 millioner kroner i 2017 til oppstart av bygging av en helhetlig og kostnadseffektiv løsning for arkivprosjektet, herunder magasin for Arkivverket samlokalisert med Nasjonalbibliotekets fjellanlegg i Rana.
 • Regjeringen har lagt frem forslag om startbevilgning på fem millioner kroner i 2017 til oppstart av bygging av nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket i fjellet i Rana.
 • E6
  Til vegutviklingskontrakten E6 Helgeland sør settes det av totalt 373 millioner kroner. Av dette er 241 millioner kroner statlige midler og det forutsettes 132 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene vil starte i 2017.
 • Til prosjektet Korgen-Bolna er det foreslått 703 millioner kroner. Av dette er 680 millioner kroner  statlige midler, og det forutsettes 23 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  Prognosen for sluttkostnad innebærer en kostnadsøkning på om lag 480 millioner kroner i forhold til fastsatt kostnadsramme og om lag 630 millioner kroner i forhold til fastsatt styringsramme, gitt at prosjektet gjennomføres i uendret omfang. Det legges nå opp til å redusere omfanget av utbyggingen slik at kostnadsrammen ikke blir overskredet.
  Anleggsarbeidene startet i september 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.
 • Til prosjektet E6 Hålogalandsbrua foreslår regjeringen 477 millioner kroner. Av dette er 412 millioner kroner  statlige midler og det forutsettes 65 millioner kroner i andre midler. I prosjektet inngår også skredsikring av E10 på strekningen Trældal – Leirvik, hvorav Anleggsarbeidene startet i februar 2013. Skredsikringsprosjektet ble åpnet for trafikk i september 2015. Hålogalandsbrua ventes åpnet for trafikk sommeren 2018 mot tidligere forutsatt høsten 2017.
 • Tiltak på E6
  Ferdigstille utbedringsarbeidene i seks tunneler på E6:

  • – Korgfjell i Vefsn og Hemnes kommune
  • – Finneidfjord i Hemnes kommune
  • – Nesset i Hemnes kommune
  • – Illhølia i Rana kommune
  • – Saksenvik i Saltdal kommune
  • – Kvænfloget i Fauske kommune

I tillegg settes det 18 millioner kroner i statlige midler til restfinansiering og sluttoppgjør for prosjektet E6 Kråkmofjellet nord som ble åpnet for trafikk i januar 2016.

 • Planleggingsmidler E6
  • – E6 Brandvoll – Heia i Målselv og Bardu kommuner
 • Tiltak på E10
  Sluttføre utbedringen av Storvalen bru og Breisundet bru på E10.
 • Planleggingsmidler E10
  E10 Flakstad i Flakstad kommune
 • Riksvei 80
  Prosjektet Hundstadmoen-Thallekrysset inngår i Bypakke Bodø. Til prosjektet foreslår regjeringen 475 millioner kroner. Av dette er 120 millioner kroner  statlige midler og det forutsettes 355 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
  Anleggsarbeidene startet i januar 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019.
 • Planleggingmidler Bypakke Bodø
  Flere delprosjekter
 • Riksvei 77
  Prosjektet omfatter bygging av tunnel gjennom Tjernfjellet i Saltdal kommune. Det vil bli etablert nytt kryss med E6 og ny adkomstvei mellom eksisterende og ny riksvei 77. Anleggsarbeidene startet i februar 2016 mot tidligere forutsatt i oktober 2015. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019 mot tidligere forutsatt i 2018.
 • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene
  Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015 og 2016, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Nordland i 2017 blir med dette 205,8 millioner kroner og rentekompensasjon på om lag 12,8 millioner kroner.
 • Nordlandsbanen
  Det settes av om lag 100 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Nordlandsbanen. Banen er utsatt for ras og andre konsekvenser av kraftig nedbør. Banestrekningen har en del betongsviller på som må holdes under oppsyn, da de kan forringes fortere enn forutsatt som følge av kjemiske reaksjoner i betongen. I tillegg til slike og andre underbygningstiltak prioriteres forberedelser til ballastrens i 2017.
 • Oteråga – krysningsspor og holdeplass
  66 millioner kroner er foreslått til å videreføre arbeidet med å forlenge krysningssporet ved Oteråga i Bodø kommune. Prosjektet omfatter i tillegg bygging av holdeplass ved Reitan/Oteråga, for reisende til og fra forsvarsanlegget på Reitan. Prosjektet er foreløpig anslått å koste 135-140 millioner kroner.
  Det tas sikte på at prosjektet skal være ferdig i 2017.
 • Tiltak for godstransport
  Det foreslås samlet om lag 436 millioner kroner til tiltak særlig rettet mot å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. På Nordlandsbanen planlegges det opprusting av godsterminalen i Fauske.
 • Ofotbanen
  Narvik omformerstasjon planlegges bygd ved Narvik eller Sildvik til erstatning for den eksisterende omformerstasjonen på Rombak. Prosjektet planlegges med mulig byggestart i 2018, og sluttføring i 2020. Anslått prosjektkostnad er 250-280 millioner kroner.
 • Det er foreslått 151 millioner kroner til Djupvik krysningsspor i 2017. Forberedende arbeider startet i 2015, og det legges opp til å gjøre krysningssporet klart til bruk i 2017. Anslått prosjektkostnad er 330-380 millioner kroner.
 • Det er foreslått 55 millioner kroner til kapasitetsøkende tiltak ved Narvik stasjon. For å kunne øke kapasiteten på Ofotbanen må blant annet sporkapasiteten på Narvik stasjon økes, slik at sporene blir lange nok for 750 meter lange tog. I tillegg er det behov for å skille malmtrafikken til Luossavarra-Kiirunavaara AB (LKAB)/Malmtrafikk AS (MTAS) og godstrafikken til Narvikterminalen.
 • Mulig byggestart er 2016, med sluttføring i 2021. Revidert hovedplan for tiltaket viser en sluttkostnad på 600 millioner kroner.
 • Det settes av 60 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Ofotbanen. I 2017 prioriteres underbygningstiltak og forberedelser til ballastrens. I tillegg planlegges det fornying av kontaktledningsanlegg.
 • Kjøp av innenlandske flyruter
  Samferdselsdepartementet inngår i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Nordland for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:

  • – Andøya – Bodø v.v., Andøya – Tromsø v.v.
  • – Harstad/Narvik – Tromsø v.v.
  • – Svolvær – Bodø v.v.
  • – Leknes – Bodø v.v.
  • – Røst – Bodø v.v.
  • – Brønnøysund – Bodø v.v. og Brønnøysund – Trondheim v.v.
  • – Sandnessjøen – Bodø v.v. og Sandnessjøen – Trondheim v.v.
  • – Mo i Rana – Bodø v.v. og Mo i Rana – Trondheim v.v.
  • – Mosjøen – Bodø v.v. og Mosjøen – Trondheim v.v.

På den regionale helikopterruten Værøy – Bodø v.v. er det inngått en kontrakt som gjelder for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2019.

 • Luftfartstilsynet, Bodø kommune
  Foreslått bevilgning til Luftfartstilsynet i 2017 er på 220,4 millioner kroner. I forslaget er det lagt inn en økning på 4,8 millioner kroner til digitaliseringstiltak.
 • Farleder, Bodø og Steigen kommuner
  Regjeringen foreslår en bevilgning på 242,1 million kroner til farledsutbedringer. Det er satt av midler til å videreføre prosjektene Innseiling til Bodø i Bodø kommune ogGjennomseiling Grøtøyleden i Steigen kommune. Prosjektene blir ferdigstilt i henholdsvis 2017 og 2018.
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
  Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 12,3 millioner kroner til havner i Nordland.
 • Miljø/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen
  Regjeringen foreslår 17 millioner kroner til å fortsette arbeidet med å etablere et oljevern-/miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.
  I 2015 ble det etablert et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret. Sekretariatet leverte en foreløpig rapport 1. juli 2016, og endelig rapport skal foreligge innen 15. februar 2017. Sekretariatets arbeid skjer i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Det midlertidige sekretariatet har arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.
 • Regjeringen foreslår å gi 15,4 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2017. Rittet ble i 2016 arrangert for fjerde gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet, og bevilgningen blir håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.
 • Regjeringen foreslår å gi 172 millioner kroner til ny registerplattform for Brønnøysundregistrene. Prosjektet har en total kostnadsramme på over 1 milliard kroner. Brønnøysundregistrene skal være en drivkraft for digital kommunikasjon mellom bedriftene og det offentlige. Digitalisering gjør hverdagen enklere for bedriftene slik at de frigjøre tid og ressurser.
 • Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Nordland kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner, som følge av nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.
 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 1090 sjøfolk i Nordland omfattet av tilskuddsordningen.
 • Regjeringen viderefører i 2017 et pilotprosjekt for skogplanting som klimatiltak på nye arealer, med totalt 15,4 millioner kroner. Ordningen ble startet opp i 2015 og skal gå over tre år. Fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag deltar i pilotprosjektet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge i underkant av 1,1 milliarder kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Narvik.
 • En ubåt vil fortsatt ha permanent tilstedeværelse i nordområdene med forsyningsbase ved Ramsund orlogsstasjon. Dette medfører en fortsatt økt maritim operativ tilgjengelighet i Nord-Norge.
 • Regjeringen foreslår å bruke om lag 80 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2017. Midlene er i hovedsak planlagt benyttet til å videreføre byggeprosjektet for forlegninger for befal og vervede i Ramsund, og til å videreføre prosjektet for sikringstiltak på Reitan.
 • Melbu/Haugtuva skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2017. Regjeringen foreslår å bruke 14 millioner kroner på tiltaket i 2017.
 • Nordland fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 142 millioner kronertil regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Nordland deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillings utfordringer (13 millioner kroner).
 • Det er varslet at kompensasjonsordningen for kommuner som har økt arbeidsgiveravgift sammenlignet med 2003, trappes ned. Nå avsluttes ordningen. Næringslivet vil da være kompensert gjennom en periode på 14 år, og har hatt god tid til å tilpasse seg avgiftsnivået.
Forrige artikkelRegjeringen vil bruke 14 millioner på Melbu
Neste artikkel17 mill til miljø- og oljevernbase i Lofoten & Vesterålen