Rederorganisasjonen «Fiskebåt» varsler nå at også de vil samarbeide med myndighetene for å få fart på utslippskuttene i den norske fiskeflåten.

Klimaendringene går raskere og blir mer intense. En fersk FN-rapport slår fast at hvis vi ikke intensiverer utslippskuttene av klimagasser, vil vi ikke klare å begrense global oppvarming.

– Fiskebåt vil invitere myndighetene til å inngå en klimaavtale der fiskeflåten forplikter seg til å redusere utslippene av klimagasser. Fiskebåt er opptatt av at den norske fiskeflåten tar sin del av ansvaret for nødvendige utslippskutt, sier Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt i en pressemelding.

Raskere endringer

I den sjette og siste rapporten til FNs klimapanel forsterkes advarslene mot menneskeskapt global oppvarming. Klimaendringene går raskere, blir mer intense, og noen av trendene er allerede irreversible. Rapporten sier at hvis vi ikke setter i gang umiddelbare utslippskutt vil en begrensning av oppvarmingen til 1,5 eller til og med 2 grader være utenfor rekkevidde.

– Dette kan få alvorlige konsekvenser for livet på jorden og i havet. Det haster derfor med å iverksette tiltak, og alle bidrag er viktige. Fiskerne er selv utsatt for virkningene av klimakrisen ved at endringer i havtemperaturen fører til endret atferd hos arter vi fisker på, fortsetter han.

Bærekraftige fiskeressurser

Fiskebåt vil gjennomføre utslippskuttene samtidig som vi fortsatt utnytter bærekraftige fiskeressurser. Villfisk fra havet er det mest klimavennlige animalske proteinet du kan spise, og det er verken fra et klima- eller ernæringsmessig ståsted ønskelig at dette erstattes av andre proteinkilder.

– Det er heller ikke akseptabelt at norske fiskekvoter blir overtatt av utenlandske fartøyer med langt høyere klimagassutslipp enn norske fiskefartøyer, påpeker Berfjord.

I det korte tidsperspektivet frem til 2030 vil det finnes få reelle alternativer til fossilt drivstoff eller biodrivstoff som energibærer i fiskeflåten. I et lengre perspektiv kan nullutslippsalternativer som for eksempel metanol, ammoniakk og hydrogen bli aktuelle. Når dette skjer, vil det likevel ta tid å innføre disse i fiskeflåten. I stor grad kan nye energibærere og mer energieffektive løsninger kun tas i bruk på nybygg.

– Fornying vil være en forutsetning for å lykkes med et grønt skifte i fiskeflåten, og det er viktig at lønnsomheten og fornyingsevnen fortsatt er til stede i flåten. Det må heller ikke skapes usikkerhet rundt sentrale rammebetingelser, som kvotefordelingen om fiskeflåten skal lykkes med det grønne skiftet, sier Jonny Berfjord.

Forutsigbare rammebetingelser

Han understreker at politikerne har et særskilt ansvar for å sikre forutsigbarhet rundt rammebetingelsene.

En liten del av klimagassreduksjonene kan nås gjennom et mer energieffektivt fiske, herunder gjennom hybridisering. En stor del av utslippsreduksjonene må på kort sikt nås ved å ta i bruk bærekraftig biogass og biodiesel. Fiskebåt vil samtidig arbeide for at utslipp relatert til frakt av fisk til markedet reduseres til et minimum, og at utslitt fiskeredskap resirkuleres. Utnyttelse av alt fiskeråstoffet er også en viktig del av klimastrategien. Det er i tillegg nødvendig å ha et sterkt klimafokus i utformingen av fiskeripolitikken.

CO2-fond

– Som en del av avtalen må myndighetene forplikte seg til at CO2-avgiften for fiskeflåten øremerkes et CO2-fond som kan støtte utslippsreduserende tiltak, herunder subsidiere bruk av biodrivstoff i fiskeflåten, konstaterer Berfjord.

Berfjord understreker at det er viktig at myndighetene prioriterer å få på plass pålitelig utslippsstatistikk for klimagasser i maritim sektor, slik at næringene har noe konkret å måle seg mot.

Forrige artikkelDu er invitert
Neste artikkelFørste el-lastebil fra Oslo til Tromsø