Den vesle måkearten krykkje rykker inn på den globale rødlisten over sårbare arter. Kraftig nedgang i bestanden er årsaken. 25 ulike arter som regelmessig forekommer i Norge er nå rødlistet.

Det er Norsk ornitologisk forening (NOF) som skriver dette på foreningens egen hejemmeside. NOF er en del av BirdLife International, som har bidratt i delen av rødlista som omfatter fugl, utarbeidet av Verdnes naturvernunion (IUCN). Til sammen er status for 135 arter endret i denne omgang, mange til det værre. Det er også eksempler på at det går bedre for enkelte arter.

Finner ikke nok mat

I følge NOF finner ikke krykkja nok mat til ungene på grunn av overfiske og klimaendringer. Det har vært en betydelig nedgang i tilgjengelighet og kvalitet på byttedyrene til krykkja.

Krykkja har for de to siste revisjonene av rødlista vært karakterisert som sterkt truet. Etter at bestanden av krykkje i store deler av artens område er forverret, er arten nå satt opp på den globale rødlista.

BirdLife International beskriver krykkjas status som katastrofalt dårlig når det gjelder overlevelse for ungene. I Nord-Atlanteren og i Stillehavet sliter krykka med å finne mat til ungene. Voksne fugler er også utsatt for trusler fra fiskeriene, og havner ofte som bifangst under fiske. Forurensning og jakt på Færøyene og Grønland er andre trusler.

– Summen av alle negative faktorer har gitt en global tilbakegang på 40 % for krykkje siden 1970-tallet. Med krykkjas inntog på den globale rødlista blir det fokus på enda en sjøfugl som sliter, noe man bør merke seg nå som det skal lages handlingsplan for sjøfugler i Norge. Denne må inneholde kraftfulle tiltak for å snu utviklingen, skriver NOF på sine hjemmesider.

Snøugla er nå rødlistet globalt

Snøuglas status er endret fra livskraftig til sårbar, og er dermed også rødlistet globalt. Det er spesielt den arktiske bestanden av snøugle som er utsatt. I Nord-Amerika er tilbakegangen på 64 prosent siden 1970. Det antas at det også er en tilbakegang i Europa, men her er kunnskapen om arten mangelfull.

NOF er en sentral aktør i det norske snøugleprosjektet, som har ledet arbeidet i den internasjonale snøugle-arbeidsgruppen (ISOWG). Det norske snøugleprosjektets arbeid og innspill har vært avgjørende for at snøugla nå er på den globale rødlista, heter det fra NOF. 

Klimaendringer medfører økt snøsmelting i Arktis, noe som reduserer tilgangen på smågnagere for snøuglene. Kollisjoner med kjøretøy og menneskeskapt infrastruktur er også trusler mot arten. I Norge antar det norske snøugleprosjektet at et høyt jaktuttak av ryper er en negativ faktor for vinteroverlevelsen til snøugle, og kan også påvirke kondisjon og muligheten til å gjennomføre hekking.

Forrige artikkelLokalaviser får refs for stengte sider under ekstremværet Ylva
Neste artikkelHelse Nord har vedtatt hjertesenter i Bodø