Fylkesmannen i Nordland ønsker ikke etablering av et nytt hytteområde på Sellåter i Morfjorden på Austvågøy i Hadsel.

I en tilbakemelding til Hadsel kommune skriver Fylkesmannen i Nordland at grunneier undersøker muligheten for å etablere et hytteområde med inntil fem fritidsboligparseller i et område som i kommuneplanens arealdel avsatt som rent LNF(R)-område. En utfording er deg generelle forbudet mot tiltak i hundremetersbeltet, som gjelder mesteparten av området.

– Det er et hovedprinsipp i plan- og bygningsloven at kommunens myndighetsutøvelse og vedtak må ligge innenfor statlige og regionale rammer og mål, og det gjelder også dispensasjonssaker. Dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2 tar utgangspunkt i at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Hundremetersbeltet langs sjøen er av nasjonal verdi, og det er derfor gitt særskilt vern av denne. I Ot.prp. nr. 32 (2007- 2008) framgår bl.a. følgende:

«Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med en streng praksis ved behandlingen av dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet i § 1-8 mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her (…)».

I statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er det forutsatt en differensiert forvaltning etter helhetlige vurderinger foretatt i overordnede planer.

– De aktuelle nesene og områdene på sjøsiden av Fv888 inngår i et område som er registrert som et svært viktig friluftslivsområde. Strendende ved Sellåter utgjør et viktig kvalitetstrekk ved området. Dette området, benevnt som Morfjord øst- Sellåter, scorer høyt på brukere utover de med lokal tilknytning, naturverdier, opplevelseskvalitet, spesiell funksjon og god tilgjengelighet, heter det.

Landområdene langs fjorden er mosaikkpreget, med veksling mellom langstrakte sandstrender, intermediære strandberg, flerårige gras/urte-tangvoller, fuktenger/sumpstrand og bløtbunnsområder.

– Fylkesmannen signaliserer ut fra strandsonehensyn allerede på nåværende tidspunkt at vi er kritiske til etablering av fem fritidsboligparseller her. Vi anmoder kommunen om å forholde seg til avklaringer i kommuneplanens arealdel, og henvise fritidsboligutbygging og fradeling til dette formål til avklarte områder, skriver Fylkesmannen i Nordland i et brev til Hadsel kommune.

Forrige artikkelBellona stiller strengere krav til Hurtigruten
Neste artikkelTruer Nordlaks og ordføreren med rettssak etter Bømyr-konkursen