Dersom den blågrønne regjeringen får støtte av andre partier i Stortinget, kan trålerpliktene overfor blant annet Melbu i Vesterålen og Stamsund i Lofoten bli avviklet.

Fiskeriminister Per Sandberg fikk tidligere ikke gjennomslag i Stortinget for å endre trålerpliktene i fiskerinæringen. Etter høstens valg og inntreden av Vestre i en blågrønn regjering med Høyre og Frp, kan venstre sammen med enkeltrepresentanter i Storinger bli avgjørende.

Regjeringen sier i sin nye plattform at den skal legge fram en ny stortingsmelding om pliktsystemet. Dersom man ikke ønsket å endre pliktsystemet, ville det vært lite sannsynlig at dette hadde blitt fremmet i plattformen nå.

Hva det liberale Venstre vil stemme i stortinget i denne saken er usikkert, men dersom alle regjeringspartiene og noen få andre stortingspolitikere stemmer for endringer, er det ikke usannsynlig at regjeringen kan få til en endring på området.

Dette sier den blågrønne regjeringen om fiskeriområdet i sin plattform:

Våre felles fiskeriressurser er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping i hele landet, forutsatt en ansvarlig forvaltning. Regjeringen vil derfor basere sitt uttak av havressursene på faglige råd, og bekjempe ulovlig fiske. Det er fortsatt behov for aktiv forvaltning av store sjøpattedyr. Forskning og kunnskapsutvikling er viktig for å øke mulighetene for å beskatte arter som i dag ikke utnyttes kommersielt. Regjeringen vil hindre unødvendig regulering av flåten og modernisere kvoteordningen.

Regjeringen vil:

 • Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter.
 • Legge til rette for en bærekraftig fiskerinæring som også skal være lønnsom og innovativ.
 • Vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen.
 • Sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.
 • At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.
 • Gi strukturendringsmuligheter for fartøy over 11 meter, og vurdere strukturering under 11 meter.
 • Legge frem en ny stortingsmelding om pliktsystemet.
 • Legge frem en stortingsmelding om kvotesystemet basert på Eidesen-utvalgets utredning.
 • Trappe opp kampen mot ulovlig fiske.
 • Arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser.
 • Øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring.
Forrige artikkelRegjeringen lover ny vurdering av Andøya flystasjon
Neste artikkelDe blågrønne har tro på sikrere havbruksnæring