Regjeringen bestående av Høyre, Frp og Venstre, skyter et siste skudd etter Andøya flystasjon i plattformen som ble presentert søndag.

I regjeringsplattformen som nå er lagt fram, heter det at regjeringen skal gjøre følgende: «Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes.»

Dette betyr at siste ord ikke er sagt om flytting av Orion-flyene fra Andøya flystasjon til Evenes flystasjon. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at dette punktet i plattformen er den viktigste, ettersom det kommer helt nederst på listen av mange punkter som regjeringen skal gjøre på forsvarområdet, etter et punkt som gjelder forsvarets veteraner.

Dette viser imidlertid at Venstre ser ut til å holde ord når det gjelder flyttingen av Orion-flyene, men det er langt fra sikkert at den kommende gjennomgangen vil føre til en reversering av vedtaket om flytting til Evenes.

Mange vil si at det egentlig ikke er noen nytt i dette, ettersom det er en slik prosess igang i Stortinget, samtidig som Høyre og Frp nå kan stille se bak en slik gjennomgang, slik blant annet Sp og Ap tidligere har signalisert som ønske.

Her kan du lese hva regjeringen med Høyre, Frp og Venstre får inn for i sin regjeringsplattform:

Statens viktigste oppgave er å sørge for innbyggernes trygghet og sikkerhet. Forsvars- og sikkerhetspolitikken må bygge på avspenning, avskrekking, konfliktforebygging og sikkerhet og stabilitet i våre nærområder, samt arbeid for å forhindre at internasjonal terrorisme sprer seg. Regjeringen mener at norsk sikkerhet best ivaretas gjennom internasjonalt samarbeid, forpliktende allianser, økt handel og dialog med flest mulig land. Stortingsforlikene om Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) og Landmaktproposisjonen sett i sammenheng danner grunnlaget for politikken på området.

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser er i endring. Situasjonen i våre nærområder og i Europas randsone er mer utfordrende enn tidligere. Kombinasjonen av tradisjonell geopolitikk og nye, mer ukonvensjonelle utfordringer skaper et mer komplekst bilde. Globale forhold påvirker oss også mer direkte enn før. Internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet og cybertrusler utfordrer oss på måter som dagens etablerte sikkerhetsstrukturer ikke er beredt på. Summen av disse utfordringene stiller nye krav til hvordan Forsvaret må innrettes.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Derfor vil regjeringen styrke Hæren og Heimevernet i nord, samt styrke den sjømilitære tilstedeværelsen og forsvaret av kysten. Regjeringen vil investere i fremtidsrettede, strategiske kapasiteter og etterretning for å sikre god situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og kontroll i nordområdene.

Regjeringen ønsker å videreutvikle forsvaret slik at det er godt rustet til å sikre Norges interesser, vår suverenitet og til å oppfylle våre NATO-forpliktelser. Regjeringen vil prioritere operativt forsvar, kampkraft og utholdenhet i alle forsvarsgrenene. Forsvarsorganisasjonen skal være kostnadseffektiv og profesjonell, innenfor forsvarlige økonomiske rammer som sikrer ressurser til trening, vedlikehold, investeringer og rekruttering av egnet og motivert personell.

De som har vært i internasjonal tjeneste må få god oppfølging. Veteraner må få den anerkjennelsen de fortjener. Regjeringen vil stimulere til at flere kommuner lager egne veteranplaner, gjerne i samarbeid med veteranorganisasjonene, slik at veteraner får god lokal oppfølging. Regjeringen vil også arbeide for regional koordinering av innsatsen for veteraner i de tilhørende kommuner og fylker. Kommunene og fylkene skal oppmuntres til å støtte lokale velferdsorganisasjoner økonomisk og til å stille egnede lokaler til disposisjon for organisasjonenes arbeid.

Regjeringen vil:

 • Fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff har regjeringen som mål å øke forsvarsbudsjettene i retning av å nå toprosentmålet på sikt.
 • Bekjempe internasjonal terrorisme ved bruk av politiske og økonomiske virkemidler og gjennom deltakelse i internasjonalt samarbeid.
 • På selvstendig grunnlag utrede og etablere en form for digitalt forsvar av landets grenser utelukkende for utenlandsetterretningsformål, som både øker vår beskyttelseevne mot trusler mot rikets sikkerhet og som ivaretar sentrale menneskerettigheter og personvernforpliktelser. Venstre tar forbehold om mulig dissens i regjering når denne saken kommer til behandling.
 • Opprettholde Norges NATO-forpliktelser, og sikre fortsatt norsk innflytelse i NATO gjennom aktiv deltakelse i politiske og militære fora.
 • Videreutvikle den sikkerhetspolitiske dialogen med EU, og søke å delta aktivt i EUs sikkerhets- og forsvarspolitiske fora.
 • Videreutvikle det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) der det er naturlig, som et supplement til samarbeidet med våre allierte i NATO.
 • Styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonen om forbud mot landminer og klasevåpen. Norge bør ta aktivt del i arbeidet med destruksjon av klaseammunisjon.
 • Styrke norsk forsvarsindustri gjennom aktiv bruk av industrisamarbeidsavtaler ved anskaffelser der det er formålstjenlig.
 • Videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell.
 • Beholde allmenn verneplikt for kvinner og menn.
 • Sikre at de som har vært i internasjonal tjeneste får god oppfølging, og gi veteraner den anerkjennelsen de fortjener.
 • Basert på den pågående eksterne kvalitetssikringen av konseptvalgutredningen av Evenes flystasjon, foreta en oppdatert gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon og etableringen på Evenes.
Forrige artikkelKan være siste år med silde- og kvaleventyr i Troms-fjordene
Neste artikkelBlågrønn regjering kan skrote trålerpliktene