Naturforvaltningen i Sortland kommune «frikjenner» sauedriften ved Sortland videregående skole avdeling Kleiva.

Kommunen sier i et brev til avdelingen på Kleiva at de fristbrudd som har versert i en dyrevelferdssak ikke skal resultere i avkorting av landbrukstilskudd.

Dyrevelferd

– Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har inngått avtale om samarbeid i dyrevelferdssaker. Mattilsynet fatter vedtak i saker med brudd på dyrevelferdsloven, er dette i strid med regelverket for jordbruksdrift etter forskrift om produksjonstilskudd. Forskriftens § 11 sier «Dersom foretak uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.»

Mattilsynet

Mattilsynet gav Sortland videregående skole avdeling Kleiva pålegg om montering av brannvarslingsanlegg i sauefjøset, med gjennomføringsfrist 7. mars 2016. På grunn av problemer med leverandør gav Mattilsynet ny frist til 1. september 2016. Monteringen var ikke gjennomført den 1. september, og Mattilsynet fattet vedtak om døgnmulkt, kr. 500.- pr. dag. Brannvarslingsanlegg ble meldt montert den 12. september, og saken ble avsluttet fra Mattilsynets side.

Bakgrunnen for Mattilsynets vedtak er fattet med hjemmel i forskrift om velferd for småfe, § 16, brannsikring, som pålegger brannvarslingsanlegg i alle driftsbygninger der det oppholder seg mer enn 30 vinterfôra dyr.

Sortland videregående skole avdeling Kleiva viser i sin tilbakemelding til at monteringen var påbegynt i god tid før fristen, men ble ikke ferdigstilt fordi det manglet deler. På grunn av ferieavvikling hos leverandør ble ikke anlegget ferdiggodkjent før 12 dager etter fristen. Det var for øvrig ikke dyr i fjøsen i perioden mellom 1. og 12. september.

Forbilledlig

– Kommunen konkluderer med at det ikke er grunnlag for avkorting av tilskudd i dette tilfelle, fordi fristbruddet var kortvarig, og det var ikke dyr i fjøsen mellom 1. og 12. september. Det gjøres likevel oppmerksom på at skolen har et særlig ansvar for å opptre forbilledlig, og ikke bryte lover og forskrifter, skriver fagleder Karl Peder Haugen i sitt brev fra kommunen til skolen.

Forrige artikkelBrennende bil ble totalvrak
Neste artikkelVarsler avslørte pedagogisk ansvar ved Innlandet skole