Oppvektsjefen i Hadsel mener at flytting av klasser fra Sandnes til Stokmarknes skole er nødvendig for at kommunen skal klare å skape rom for nødvendige investeringer og vedlikehold.

Det er i et leserinnlegg i Bladet Vesterålen at oppvekstsjefen blant annet kommer fram til denne konklusjonen, slik 8445melbu.no leser innlegget, som ellers til dels mer svarer på tekniske detaljer omkring manglende e-postkommunikasjon enn klargjøringer i saken.

Vi gjengir oppvekstsjefens innlegg her, med vår uthelse:

«Rådmannen viser til åpent brev fra Hjørdis Nilsen, hovedtillitsvalgt for Skolenes Landsforbund avdeling Vesterålen, med spørsmål og synspunkter knyttet til den utsendte skolebruksplanen for Hadsel kommune.

På rådmannens vegne vil oppvekstsjefen gi følgende tilsvar til Skolenes Landsforbund (SL) v/Hjørdis Nilsen:

Straks oppvekstsjefen ble klar over at Skolenes Landsforbund ikke hadde mottatt skolebruksplan og saksframlegg, ble dette oversendt denne organisasjonen på deres oppgitte mailadresse. Oppvekstsjefen hadde ingen grunn til å tro annet enn at dette var kommet dem i hende onsdag 6.juni. Det er derfor beklagelig at SL flere dager etterpå kommer med påstand om at dette ikke er kommet dem i hende, slik det framkommer i tirsdagens lokalaviser. På lokalavisenes nettsider er det rettet opp av SL at oppvekstsjefen sendte de aktuelle dokumenter over til SL så snart han ble klar over at de ikke hadde fått dem onsdag 6. juli.

Kommunestyret har ikke bestilt noen egen deltakelse fra de tillitsvalgtes side i prosessen med å utarbeide kommunedelplan skolebruksplan, slik SL hevder. Formannskapet vedtok 19.02.16 at rådmannen skulle utnevne en prosjektleder og opprette en arbeidsgruppe som skal utarbeide skolebruksplanen. I saksframlegget som skal opp til behandling i formannskapet torsdag 14.07. påpeker rådmannen at skolebruksplanen er framkommet i en prosess der teknisk sektor og oppvekstsektor har gjort storparten av arbeidet. Dette gjør at rådmannen også påpeker at vurderinger og anbefalinger er administrasjonens ansvar, og at det er viktig at de tillitsvalgte deltar og gjør seg gjeldende i den videre prosess ut fra deres rolle og posisjon.

Skolebruksplanen fremmes som en kommunedelplan. Dersom formannskapet torsdag førstkommende vedtar rådmannens innstiling, vil planen bli lagt ut til ni ukers ettersyn. Da vil SL som alle andre i denne perioden høres.

Til SLs påstander om at rådmannen foreslår å opprette miniskoler som ingen andre kommuner har, vil oppvekstsjefen svare slik:

Mange kommuner opplever i dag store utfordringer med å få sine samlede inntekter til å dekke eksisterende driftsstrukturer og samtidig klare å skape rom for nødvendige investeringer og vedlikehold. I denne prosessen kommer kommunene til ulike svar, ut fra lokale prioriteringer. Et forhold mener likevel oppvekstsjefen gjør seg gjeldende over hele landet, og det er at mange kommuner orienterer seg i retning av mer geografisk konsentrert drift. Rådmannens utgangspunkt for skolebruksplanens forslag og anbefalinger er at denne problemstillingen kommer vi heller ikke unna i Hadsel kommune. Skal vi klare å sikre en sunn økonomisk kommunal drift i årene framover samtidig som vi skal klare å frigjøre midler til nødvendige nybygg i skoler, eldreomsorg m.m. samt tilstrekkelige midler til et forsvarlig vedlikehold av kommunens eksisterende bygg og anlegg, må vi være trygge på at de midlene vi bruker årlig brukes så økonomisk effektivt som råd. En optimal gruppedeling av elevkullene i grunnskolen er et slikt kriterium. Dette påpekes og anskueliggjøres i skolebruksplanen. Heller ikke SL kommer utenom å måtte forholde seg til denne problemstillingen.

Oppvekstsjefen er enig i at 1.-4. skoler ikke er det vanlige i landet. Imidlertid er det ikke riktig at ingen andre kommuner har dette, eksemplene er flere, og oppvekstsjefen tror og mener dette kan bli gode skoler for både elever, foreldre og ansatte. Skolene vil gi grunnlag for å konsentrere seg om begynneropplæringen, gi elevene nærhet og oversikt de første skoleårene, muligheter for samarbeid og kontakt barnehage – barneskole/småtrinn samt sikre en nødvendig balanse i kommunens samlede skolestruktur mellom desentralisert og mer samlet tilbud. Som det framgår av skolebruksplanens anbefalinger, er et slikt forslag også begrunnet i at de minste skolebarna skal sikres så kort skolevei som mulig. Oppvekstsjefen fastholder at det både er forsvarlig og kan være pedagogisk riktig at når elevene blir eldre, så er det naturlig at skolevegen blir noe lengre og elevgruppene noe større.

SL peker på at de forventer at rådmannen skal ivareta alle bygdene likt når vurderinger og anbefalinger gjøres i skolebruksplanen. Rådmannen må understreke at kommunikasjonsforhold, andre geografiske forhold og pågående prosesser i kommunen som skal finne sin løsning parallelt med skolebruksplanen, kan lede til at konklusjonene må bli noe ulike for de ulike områder i kommunen. Selv om rådmannen anbefaler flytting av elever fra Sandnes til Stokmarknes, er selvsagt administrasjonen opptatt av å legge til rette og støtte opp under tiltak som kan bidra til vekst og næringsutvikling på Langøya, slik det også er for de øvrige områder i kommunen.

Oppvekstsjefen vil avslutte dette tilsvaret med å peke på at først skal formannskapet behandle skolebruksplanen torsdag denne uka. Formannskapets vedtak vil deretter bestemme den videre prosess med skolebruksplanen. SL kan være trygg på at så lenge prosessen med å vedta en skolebruksplanen følger plan- og bygningslovens bestemmelser i form av en kommunedelplan, så vil høringer og muligheter for å gi innspill og uttalelser ha en sentral plass helt fram til endelig vedtak. Jeg forventer at SL fortsatt vil benytte seg av dette.»

Forrige artikkelAkademiet ser tilbake på Sommer-Melbu 2016
Neste artikkelRødskolen minner mest om en krigsskueplass