Norway Seafoods fikk et driftsresultat på minus tre millioner kroner i første kvartal 2014. Driftsmessig var kvartalet bedre enn i 2013, med høyere priser og bedre marginer. Tap på sikringskontrakter for valuta bidro til at resultatet ble negativt.

Norway Seafoods hadde en omsetning i første kvartal på 509 millioner kroner, en økning med 73 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Økningen i omsetning skyldes i hovedsak høyere priser. Produksjonen økte, både innenfor filet og ferdigvarer. Resultatet for virksomheten i Norge ble svekket av tap på sikringskontrakter for valuta, mens den danske virksomheten bidrog med både fremgang og med positive resultater innen alle områder.

– Lansering av nye produkter og generell fremgang i markedsarbeidet har styrket vår posisjon. Vi erfarer at med riktige produkter, god kvalitet og leveringsdyktighet, er det urealiserte muligheter i markedet for både torsk og andre kvalitetsprodukter. Bruttomarginene er bedret, men den underliggende effektiviteten i produksjonen er ikke god nok, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -3 millioner kroner i første kvartal, mot -1 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen var på -0,6 prosent, mot -0,2 prosent i første kvartal i 2013. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var -33 millioner kroner, mot -3 millioner året før. Resultatet etter skatt var -4 millioner kroner (-6 millioner kroner i samme periode i fjor).

Netto rentebærende gjeld økte til 290 millioner kroner (252 millioner kroner ved utgangen av 2014). Egenkapitalandelen var 18,7 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 17,6 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

Norway Seafoods har hatt flere vellykkede lanseringer av nye produkter, og vil lansere enda flere nye konsepter til forbruker. En betydelig utfordring fremover vil være tilgang til råstoff for å møte etterspørselen i markedet. Selskapet er i ferd med å redusere overkapasiteten i produksjonen, men forventer at det i de kommende perioder vil være ubalanse mellom etterspørsel i markedet, tilgang på råstoff og produksjonskapasiteten. Utvikling og innføring av ny teknologi forventes på noe sikt å redusere kostnadene i produksjonen.

– Markedet for kvalitetsprodukter av torsk som er tilgjengelig hele året, er voksende, samtidig som fisket i økende grad blir sesongpreget. Dette er uheldig for hele verdikjeden, og bedre samhandling mellom fiskeflåten og landindustrien er viktig for å utvikle sektoren videre. Norway Seafoods vil fortsette arbeidet med å bygge markeder for torsken. Vi forventer en bedring i marginene, men at det blir krevende å opprettholde volumene som markedet etterspør. Tiltak for å effektivisere produksjonen og øke kvaliteten på produktene, vil samtidig ha en høy prioritet, sier Thomas Farstad.

Forrige artikkelPer Øyvind fra Melbu lager landets beste øl
Neste artikkelMelbu: Gratis annonsering av alle møter og arrangementer lokalt