Statsforvalteren har gitt av slag på skadefelling av kongeørn i Tjeldsund og Tjeldøy reinbeitedistrikt.

Statsforvalteren har avslått en søknad om skadefelling av kongeørn i Tjeldsund og Tjeldøy reinbeitedistrikt. Reineier har opplevd økende tap til kongeørn, og det har blitt funnet flere kadaver. Søknaden om skadefelling ble avvist etter vurdering av naturmangfoldloven og forskrift om forvaltning av rovvilt.

Statsforvalteren har ingen åpning i regelverket for bestandsregulerende felling av kongeørn, og det kan heller ikke gis tillatelse til felling utelukkende for å forhindre fremtidige skader. Kongeørn forårsaker størst tap for reindriften i kalvingstiden, men felling i denne tiden på året er problematisk da det er hekketid for kongeørn, heter det i et vedtak fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Rovviltforskriften gir Statsforvalteren hjemmel til å gi skadefelling på kongeørn, men det stilles strengere krav for å gi skadefelling enn hva som gjelder for andre store rovdyr. Skadefelling av kongeørn må rettes mot bestemte individer som gjør vesentlig skade.

I søknaden ble det opplyst om flere mulige skadevoldere på Tjeldøya. Statsforvalteren har ikke kunnskap om hvilke individer som gjør skade, om de er voksne og hekkende, eller om de har en predatoradferd som avviker fra andre kongeørner.

Det er derfor ikke mulig å ta ut et spesifikt ikke-hekkende enkeltindivid av kongeørn som volder vesentlig skade.

Forrige artikkelGir ikke tillatelse til felling av gaupe
Neste artikkelVil utrydde bjørn i Nordland