Statsforvalteren i Nordland har avslått en søknad fra Frostisen reinbeitedistrikt om skadefelling av en gaupe etter funn av en rein som ble påvist drept av gaupe.

Avslaget ble gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 og § 77, jf. rovviltforskrifta § 9. Ifølge rovviltforskriften skal det tas hensyn til områdets betydning som beitemark, skadenes omfang og utvikling, potensialet for fremtidige skader, og muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak ved vurderingen om det skal gis tillatelse til skadefelling.

Nok kunnskap

Statsforvalteren viste til tilgjengelig kunnskap om gaupas bestandssituasjon og utvikling i Norge og at det foreligger betydelig kunnskap om den samlede belastningen gaupebestanden utsettes for. På bakgrunn av kunnskap fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, Rovbase og forvaltningsplanen for rovvilt i region 7, anså Statsforvalteren kravet til kunnskapsgrunnlaget som godt nok til å fatte vedtak i saken.

Fant døde dyr

Det er til nå registrert tre kadaver av rein i Frostisen reinbeitedistrikt i vinter, hvorav ett ble funnet av Statens naturoppsyn og vurdert som påvist drept av gaupe. Terskelen for innvilgelse av skadefelling skal differensieres i hht. prinsippet om geografisk differensiering, og vi vurderer at funn av en rein påvist drept av gaupe ikke kan anses å være tilstrekkelig stort skadeomfang i byrdefordelingsområdet, og at søknaden derfor må avslås. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter mottatt brev.

Foto: Norsk institutt for naturforskning/ Scandcam.

![](https://www.fauna.no/wp-content/uploads/2020/12/foto-nina-webcam-gaupejpg.jpg)

Forrige artikkelVil redde tusen naturopplevelser
Neste artikkelNektes å skyte kongeørn