Utdanningsdirektoratet mener at en  Montesorriskole på Sandnes i Hadsel kommune først kan bli aktuelt tidligst fra skoleåret 2018/2019.

Frist for søknad om godkjenning av skole eller driftsendringar etter friskolelova er 1. februar i kalenderåret før det året verksemda eller endringane skal ta til.

Sandnes Montesorriskole søkte tidligere i 2017 om dispensasjon fra søknadsfristen, slik at skolen skulle kunne starte allerede i høst. I et vedtak fra Utdanningsdirektoratet går det fram at de ikke imøtekommer søknaden om dispensasjon fra bestemmelsene i friskoleloven.

– Frist for søknad om godkjenning av skole eller driftsendringar etter friskolelova er 1. februar i kalenderåret før det året verksemda eller endringane skal ta til. Oppstart skal normalt skje i haustsemesteret. Utdanningsdirektoratet kan i særlege tilfelle fastsette andre fristar, viser direktoratet til i friskoleloven.

I Utdanningsdirektoratets vurdering heter det at Sandnes Montessoriskole søker om få behandlet sin søknad med tanke på skoleåret 2017/18. Skolen skriver blant annet at det er stort behov for skolen, og at det offentlige skoletilbudet i området skal reduseres høsten 2017.

«Vi viser til at søknadsfristen er 1. februar året før en skole ønsker oppstart. Dette innebærer at en eventuell oppstart i 2017, måtte vært søkt om innen 1. april 2016. Søknaden som er kommet fra skolen gjelder for skoleåret 2018/2019.

Ved søknad om ny friskole forutsetter Utdanningsdirektoratet en forsvarlig saksbehandlingstid, samt lik behandling for alle søkere. Kommunen skal i tillegg ha anledning til å uttale seg om søknaden. En eventuell dispensasjon for skolen ville føre til forskjellsbehandling overfor mange andre søkere.

Utdanningsdirektoratet viser til at § 12-1 i forskrift til friskoleloven (referert over) fastsetter at Utdanningsdirektoratet kan i ”særlege tilfelle fastsette andre fristar”. Dette er hovedsakelig tenkt brukt i de tilfeller der det for eksempel foreligger en lovendring som endrer kriteriene for søker betraktelig. Skolens redegjørelse for behov vurderes ikke som et slikt særlig tilfelle.»

«…En fast søknadsfrist vil gi forutberegnelighet for godkjenningsmyndigheten, slik at nødvendige ressurser kan settes av til de ulike fasene av søknadsbehandlingen. Dette vil muliggjøre en planmessig behandling av søknadene under ett, med stordriftsfordeler for enkelte sider av søknadsbehandlingen. En søknadsfrist vil også sikre at fylkesmannen får tid til å vurdere og godkjenne undervisningslokaler før skolen starter opp. For søkeren vil en klar søknadsfrist også innebære forutsigbarhet. Dessuten vil kommunen og fylkeskommunen på denne måten bli varslet i god tid om nye friskoleetableringer.

På bakgrunn av det ovenstående kan Utdanningsdirektoratet ikke imøtekomme søknaden om dispensasjon fra søknadsfristen. Skolens søknad om elevtallsutvidelse vil bli behandlet med mulig oppstart skoleåret 2018/2019.»

Forrige artikkelSykehjemmet på Stokmarknes pusses opp for 20 millioner kroner
Neste artikkelMelbu-rektor vil ikke følge kommunens vedtak