Statsforvalteren i Troms og Finnmark har vedtatt å oppheve Vågan kommunes vedtak om midlertidig dispensasjon for etablering av et avfallsanlegg på Rekøya ved Kabelvåg i Vågan kommune.

Kommunens vedtak ble påklaget av Statsforvalteren i Nordland på bakgrunn av mangelfull begrunnelse i vedtaket. Klagen ble senere behandlet av kommunens hovedutvalg for miljø, plan og næring (MPN), som ved en knapp flertallsbeslutning avviste klagen og opprettholdt dispensasjonstillatelsen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark konkluderer (som settestatsforvalter) imidlertid med at utvalgets vedtak ikke oppfyller kravene til begrunnelse for dispensasjon, verken med hensyn til interesseavveining eller konkrete vurderinger av regelverket. Begrunnelsen for vedtaket er mangelfull og gir ikke tilstrekkelig innsikt i utvalgets vurdering av vilkårene for dispensasjon. Derfor oppheves vedtaket.

Vil etablere avfallsanlegg

Bakgrunnen for saken er en søknad om midlertidig dispensasjon fra industriformålet i en reguleringsplan for etablering av et avfallsanlegg. Saken involverte en kompleks vurdering av blant annet planbestemmelser, hensyn til nasjonale/regionale interesser og en konkret interesseavveining.

Statsforvalteren har påpekt at det ikke har blitt tilstrekkelig vurdert hvordan vilkårene for dispensasjon er oppfylt i saken, og at vedtaket er i strid med kravene til begrunnelse etter forvaltningsloven. Avfallsanlegget ville også ha krevd dispensasjon fra andre relevante planbestemmelser.

Saken sendt i retur

Saken er dermed sendt tilbake til kommunen for ny behandling med en grundigere vurdering av vilkårene for dispensasjon og en fullstendig og tilfredsstillende begrunnelse for vedtaket.

Statsforvalteren understreker at en dispensasjon kun kan gis når fordelene klart oppveier ulempene og at det må tas hensyn til både nasjonale/regionale interesser og gjeldende regelverk ved en slik vurdering.

Forrige artikkelKrever at staten rydder opp
Neste artikkelOppdrettstorskens larver kan spre seg