Først fikk eleven vedtak om opplæring, så fikk eleven advarsel og til slutt ble eleven utvist fra undervisningen i norsk og samfunnskunnskap i to måneder.

En elev med innvandrerbakgrunn fikk 20. mars 2017 innvilget behovsprøvd opplæring i norsk etter introduksjonsloven. Undervisningen skulle skje ved Vågan innvandrer- og opplæringssenter som drives av Vågan kommune.

Kort tid etter at eleven begynte norskopplæringen, bestemte Vågan innvandrer- og opplæringssenter at de skulle stanse opplæringen midlertidig. Årsaken var elevens oppførsel i klassen; opplysninger som er unntatt offentlighet i de dokumenter som LoVe24 etter klage til Fylkesmannen i Nordland har fått tilgang til.

Før dette hadde eleven fått en skriftlig advarsel, der eleven ble oppfordret til å endre sin oppførsel.

Hindret andre

Undervisningsstedets formelle lovgrunnlag for utvisningen finnes i rundskriv Q-20/2015 fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet i punkt 19.4 at stans av opplæringen for eksempel kan være aktuelt dersom deltakeren opptrer på en slik måte at han eller hun hindrer andre i læringen og dermed gjør det vanskelig for kommunen å oppfylle sin plikt overfor de øvrige deltakerne.

Forskriften sier også at opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere kan stanses dersom vedkommende har hyppig og vedvarende fravær. Stans i opplæringen vil være midlertidig eller permanent. Midlertidig stans kan være for en periode på tre måneder. Deltakeren skal da få et nytt tilbud om opplæring i perioden for midlertidig stans, og dermed få en mulighet til å fullføre timene som gjenstår i henhold til vedtaket, innenfor fristen på fem år.

Etter det LoVe24 forstår har det ved flere tilfeller vært registrert negativ adferd hos eleven. Dette har påvirket både andre elever og lærere ved Vågan innvandrer- og opplæringssenter.

Midlertidig stans

På et grunnlag som ikke er gjort kjent i de delvis offentlige dokumentene i saken, heter det at kommunen gjorde vedtak om midlertidig stans av opplæringen i norsk for perioden fra 21. april til 22. juni i år.

– Du vil i denne perioden ikke ha rett til å delta i norskopplæring, men vil ved utløpet av perioden for midlertidig stans få et nytt tilbud om opplæring, og en mulighet til å fullføre timene som gjenstår i henhold til vedtaket innenfor fristen på fem år, heter det i vedtaket som eleven mottok.

Avdelingslederen ved skolen hadde samtale med eleven via tolk der skolen informerte om den midlertidige stansen i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Eleven fikk også informasjon om hvorfor vedtaket var fattet.

Forrige artikkelHelvetes Hurtigrutens Hus – nå må det være nok!
Neste artikkelVil sikre reindrifta fortsatt tilgang ved Kringelen