Både politimesteren i Nordland og Vesterålen tingrett har sviktet to barn som stilte seg ved siden av veien, men som likevel ble kjørt ned av en bilfører som ikke så dem.

LederMan kan lure på hva politimesteren i Nordland og Vesterålen tingrett driver med i disse dager, etter at en bilfører som kjørte ned to barn har fått en svært mild dom i Vesterålen tingrett. 40-åringen slipper å sone i fengsel. Hvordan kan det skje?

Datofeil i referatet

Før vi går inn på dommen i sin helhet, leser vi av dommen at Politimesteren i Nordland skal ha utferdiget sin tiltalebeslutning mot Øksnes-mannen den 06.10.17, altså drøyt et halvt år framover i tid. Dette skyldes selvfølgelig en skrivefeil. Slikt skal ikke skje i en dom fra norske rettssaler. Dette ansvaret påligger dommer Hans Edvard Roll ved Vesterålen tingrett. Spørsmålet er derfor om vi kan stole på at resten av referatet er riktig?

Tiltalen

Så over til kjernen i saken, der Politimesteren i Nordland tiltalte en 40-åringen fra Øksnes for overtredelse av vegtrafikklovens paragraf 31 første ledd for overtredelse av bestemmelsen som sier at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Omstendighetene den 21. september 2015 var slik at den tiltalte bilføreren cirka ved 21:20-tiden på fylkesveg 993 i Øksnes, fra Myre mot Sommarøy, kjørte en Mercedes-Benz Vito varebil uten å være tilstrekkelig varsom. Han var uoppmerksom samtidig som han hadde sin konsentrasjon rettet mot andre steder. Konsekvensen ble at han ikke fikk bremset opp eller stanset for to barn.

Barna gjorde alt riktig

Barna hadde gjort alt riktig, hadde stanset med syklene sine på veiskulderen. Likevel ble de meid ned av bilen. Jenta ble kastet forover i sammenstøtet, havnet utenfor veien og landet i sjøkanten nedenfor veien. Hun ble påført hjerneblødning, brudd på skalletak og diffus hjerneskade. Jenta ble lagt inn på sykehus den 21. september 2015 og ble værende på sykehuset i over en måned. En gutt i følge med jenta ble også truffet av bilen. Han fikk to brudd i ankelen.

Rettssaken

Vesterålen tingrett hadde hovedforhandling den 2. mars i år. Fem vitner forklarte seg og det ble spilt av to tilrettelagte avhør. Politimesteren i Nordland hadde lagt ned påstand om betinget fengsel i 21 dagers med en prøvetid på to år. I utgangspunktet mente Politimesteren med andre ord at nedkjøringen av de to barna ikke burde straffes med at bilføreren faktisk måtte sone i fengsel. Vi kan ikke forstå at en så alvorlig trafikkulykke ikke skal kunne straffes med faktisk soning i fengsel.

Den tiltalte hadde altså kjørt ned to barn med bilen han kjørte, og det mener i tillegg Politimesteren i Nordland bare skal føre til inndragning av førerkortet i seks måneder. Vi har sett andre dommer i Vesterålen tingrett der folk har blitt dømt til lengre inndragning av førerkort uten at det har vært ulykker involvert i saken.

Når den tiltalte har innrømmet de faktiske forhold, er det også uforståelig at den tiltaltes forsvarer, advokat Henne Elise Skare, la ned påstand om full frifinnelse for sin klient. Sjåføren har innrømmet de faktiske forhold og prøver altså gjennom sin advokat å unndra seg straff for ulykken han var ansvarlig for.

Hvorfor var ikke langlysene tent?

Den tiltalte sjåføren har vist til at det kom en bil i mot ham og at han derfor kun hadde nærlysene på da ulykken skjedde. Derfor oppdaget han ikke at det var to personer på veien før han var rett ved dem. Han rakk ikke å stanse bilen i tide og kjørte på begge personene, selv om han både bremset opp og manøvrerte inn mot midten av veien.

Sjåføren hadde riktig nok handlet rett da han gikk ut av bilen og bisto de to som hadde blitt skadet i sammenstøtet. Det skulle bare mangle. Og det er bevitnet av andre som kom til ulykkesstedet kort tid etter.

– Hun lå med ryggen i sjøen og tiltalte hadde holdt hodet hennes over vannflaten, leser vi av dommen.

Vitne så ikke motgående bil

Et annet vitne som hadde vært passasjer i bilen bak ulykkesbilen, hadde ikke observert noen møtende bil i nærheten av tiltaltes bil. – Det hadde ikke kommet noen bil i møte etter nevnte observasjon før de ankom ulykkesstedet, sier vitnet i følge rettsreferatet. Her er det åpenbart ulike forklaringen der et vitne sier at det ikke var motgående billys og der den tiltalte hevder at det var en motgående bil som var årsaken til at han hadde nærlysene på.

– Det legges til grunn at tiltalte hadde kjørt med nærlysene tent da ulykken inntraff. Barna som ble påkjørt, hadde stått i ro etter hverandre med hver sin sykkel. De hadde stått på asfaltkanten/vegskulderen på høyre side av veien. Sammenstøtet med bilen hadde vært helt til høyre på støtfangeren, høyre forskjerm og høyre speil, skriver tingrettsdommer Hans Edvard Roll.

Uaktsomhet

– Retten er kommet til at påkjørselen har sin årsak i uaktsomhet fra tiltaltes side. Barna kan ikke klandres. De hadde sett at tiltalte kom kjørende bak dem. De hadde stanset og gått av syklene og stilt seg helt ute på vegkanten for at tiltalte kunne passere. Tiltalte har under kjøringen ikke vist tilstrekkelig aktsomhet. Selv om han kjørte med nærlys, burde han ha oppdaget barna i tide slik at han kunne ha stanset eller svingt lengre inn på veien og dermed unngått påkjørselen. Tiltalte var kjent på stedet og måtte være klar over at eventuelle fotgjengere måtte befinne seg i kanten av vegbanen da vegen nærmest er uten vegskulder med en bratt skråning ned til sjøen. Det var refleks montert under setene på begge syklene. Refleksene var vendt mot tiltaltes kjøreretning, heter det fra retten.

Reduserte straffen

Retten hviler seg på en såkalt «veiledning» når den har fastsatt straffen for ulykkessjåføren. Derfor reduserte retten den betingede fengselsstraffen foreslått fra politimesteren, med påstand om 21 dagers betinget fengsel, til 15 dagers betinget fengsel.

Samtidig viser retten til at politiet har brukt lang tid på å få saken fram til retten, noe den dømte sjåføren ikke kan klandres for. Årsaken til reduksjon av straffen, fra 21 til 15 dagers betinget fengsel, ligger dermed også på politiets skuldre.

Får ingen erstatning

Siden det ikke er snakk om grov uaktsomhet fra sjåførens side, er retten ikke villig til å gi økonomisk skadeserstatning til jenta, som ble mest skadet i ulykken. Fordi sjåføren holdt 60 kilometer som lovlig hastighet på strekningen der ulykken skjedde, anses ikke kjøringen som grovt uaktsomt, noe som gjør at jenta ikke får økonomisk oppreisning.

Dommen på 15 dagers fengsel gjøres betinget, noe som betyr at sjåføren slipper å gå i fengsel. Prøvetiden ble satt til to år, som betyr at han likevel må i fengsel dersom han i prøvetiden gjør klandreverdige lovbrudd i trafikken. Retten ila den dømte 3000 kroner i saksomkostninger.

Utilstrekkelig

Dommen fra Vesterålen tingrett er sikkert innenfor både lover, regler og rettspraksis for ulykker som dette. Når ulykkessjåføren gjennom sin advokat ønsker å bli frikjent, samtidig som det er opplagt at sjåføren har skyld, må det være på sin plass å spørre om rettsapparatet er godt nok rustet til å avgi rettferdige dommer der fullstendig uskyldige mennesker blir rammet av sjåfører som ikke kjører aktpågivende og varsomt i trafikken.

Forrige artikkelNå sier de ja til olje utenfor Lofoten
Neste artikkelWiderøe satser på nye flyruter