Hva vet vi om virkninger av å bli mobbet. Vi vet at mobbing er farlig og svært skadelig for unge mennesker. Gjennom forskning på dette området vet vi at mobbing kan ha negativ virkning på elevenes læringsutbytte og trivsel, fullføring av videregående opplæring og kan skade deres psykiske og fysiske helse. I ytterste konsekvens kan det føre til at barn og unge tar selvmord.

Av Lasse Knutsen,
Elev-, lærling og mobbeombud i Nordland

Den nye «mobbeloven» som kom i august 2017, forteller skolene at de har en tydelig plikt for å forhindre mobbing.

Den nye loven må gi et reelt rettsvern for barn og unge, gjennom fokus på et trygt og godt skolemiljø. Tiden er inne for at vi på ingen måte kan godta skolenes ansvarsforskrivelse og dårlige holdninger i forhold til mobbing. Alle ansatte i skolen må være modigere på elevens vegne. Dette gjelder alle yrkesgrupper i skolene, fra rektor, lærer, renholdsbetjent, driftspersonell osv. Ansatte i skolen må med andre ord være modige på vegne av elevene.

Fakta om ny lov:

  • Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.
  • Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet eller plaget, skal hun eller han alltid gripe inn, si fra til rektor og undersøke hva som har skjedd,
  • Rektor skal lage en plan med tiltak mot mobbingen og sørge for at eleven føler seg trygg igjen.
  • Saken kan meldes til Fylkesmannen dersom elevene eller foreldrene mener at skolen ikke har gjort nok.
  • Fylkesmannen kan bestemme hvilke konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.
    (kilde: Utdanningsdirektoratet)

Mobbeloven må også ses i sammenheng med barns rett til utdanning. Barn i Norge velger ikke om de skal ha grunnskoleopplæring. Eleven og foreldrene må derfor være trygge på at skolen stopper mobbingen så raskt som mulig hvis mobbing skjer. Skolen kan ikke gjemme seg bak at regelverket er komplekst. Er det vanskelig, må skolen skaffe seg kunnskap. Dette er et lederansvar.

Hva skiller en god og en dårlig skole i arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing?

Gode skoler prioriterer forebygging, og jobber målrettet for å hindre at mobbing og andre krenkelser skjer. De gir oppmerksomhet om temaet og kunnskap. På gode skoler har de ansatte oppdatert kunnskap om mobbing og trening i å avdekke og stoppe mobbing. Skolen snakker med elevene om hva mobbing er, og hvordan det håndteres.

Gode skoler har ansatte som handler raskt og riktig når mobbing oppdages. De oppfyller plikten de har til å sette inn tiltak hvis de oppdager eller har mistanke om at elever ikke har det trygt og godt på skolen. Denne aktivitetsplikten inneholder en oppskrift på hvordan man håndterer en mobbesak. Alle ansatte må kjenne den, og rektor har ansvar for at de gjør det.

Gode skoler setter inn kunnskapsbaserte tiltak mot mobbing, ikke bare mot den som er utsatt, men mot miljøet og andre elever. De hører elevene om hva som kan være aktuelle tiltak for å løse en sak, og evaluerer tiltakene sine. Er gode skoler i tvil om tiltak, velger de tiltak som beskytter elever som har blitt utsatt for mobbing.

Gode skoler gir seg ikke før saken er løst. Å stoppe mobbing krever ansatte som er sitt ansvar bevisst. Skolen skal ikke skyve ansvaret over på andre. Gode skoler gir seg ikke før saken er løst og eleven igjen har det trygt og godt på skolen. Da er gode holdninger og handlinger avgjørende.

Langsiktig og systematisk arbeid

Den nye loven vil være krevende for skolene. Dessverre har mange unge og foreldre opplevd ansvarsfraskrivelse fra skolene i mobbesaker. Den nye loven kan sees som en gavepakke til skolene, i form av at man nå kan starte på nytt til å fremme gode holdninger og verdier. Det handler ofte å ta unge mennesker på alvor. Det gjør man best ved å vie et fokus på forebyggende arbeid om mobbing i skolene. Dette er selvsagt ikke gjort over natten. Men jeg skal gjøre mitt i samarbeid med skoler, skoleeier for at dette tema skal ha stort fokus. Mitt ønske for 2018 er at vi i Nordland skal bli det beste fylket på å både håndtere mobbesaker og drive et langsiktig arbeid med å forebygge mobbing i skolene. Godt nyttår Nordland!

 

 

Forrige artikkelSkytterlaget vil ha elektronisk 100-meter på Melbu
Neste artikkelStor snøskredfare i Lofoten og Vesterålen tirsdag