– En avvikling av leveringsplikten vil bryte med den samfunnskontrakten som næringa har. Intensjonen med leveringsplikten var å sikre fiskeindustrien tilstrekkelig råstoff gjennom hele året og dermed bidra til arbeidsplasser og aktivitet i nordnorske kystsamfunn.

– Derfor fikk selskapene dispensasjon for å kunne inneha konsesjoner/kvoter. Det vil stride mot allmenn rettsoppfatning at leveringsplikten avvikles uten full kompensasjon til kystsamfunnene, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

Fylkesrådet i Nordland sier nei til forslaget fra en ekspertgruppe om å avvikle leveringsplikt, bearbeidelsesplikt og aktivitetsplikten i fiskerinæringen.

Dette kommer fram i et høringssvar som fylkesrådet i fiskerifylket Nordland har avgitt til Nærings- og Fiskeridepartementet. Bakgrunnen er at en kommisjon satt ned av regjeringen konkluderer med at det tradisjonsrike pliktsystemet i fiskeriene bør legges ned.

Fylkesrådet mener at bearbeidingsplikten er en garanti for at det skapes arbeidsplasser på land og bidrar til opprettholdelse av livskraftige kystsamfunn. Derfor må også den opprettholdes.

Lokalsamfunnene på Melbu i Hadsel og Stamsund i Vestvågøy kommuner er blant fiskeindustristedene som kan bli rammet dersom pliktkommisjonens forslag går igjennom.

– Fylkesrådet kan likevel støtte et alternativt forslag til endring av kontrollperioden for bearbeidingsplikten til å gjelde på årsbasis fremfor per fangst slik reglene er i dag. Dette kan gi industrien økt fleksibilitet i forhold til dagens situasjon, sier Mona Fagerås.

Vil stramme inn aktivitetsplikten

Fylkesrådet viser til dagens regime hvor det i realiteten er aktivitetsplikten som sørger for den aktivitet og drift som er ved industribedriftene.

– Fremfor å oppheve aktivitetsplikten vil fylkesrådet derfor tvert imot stramme inn på aktivitetsplikten. Dette ved å kreve en tydeligere konkretisering av gjeldende aktivitetsplikt og en mer restriktiv holdning i forhold til å godkjenne nedbemanning og nedskalering av produksjonen, sier Fagerås.

Nei til auksjon

Næringsråden er ellers sterkt skeptisk til forslag om at frigitte kvotert kan auksjoneres ut til industrien, heter det i en pressemelding.

– Forutsetningene for å etablere en slik ordning er at alle pliktene avvikles. Ei auksjonsordning vil være svært uforutsigbar for bedriftene og lokalsamfunnene. Det er dessuten svært vanskelig å sette en pris på et evigvarende ressurs som fiskeriene, sier Mona Fagerås.

Fylkesrådet har gjort følgende enstemmige vedtak:

  1. «Fylkesrådet stiller seg kritisk til ekspertgruppens forslag om å avvikle hele pliktsystemet. Avvikling av aktivitetsplikten gjøres mot en pålagt omfordeling av kvotefaktorer og hvor de frigitte kvotefaktorene auksjoneres ut til industrien som leier den videre til kystflåten.
  2. Fylkesrådet vil påpeke at viktige premisser ved leveringsplikten ikke er vurdert i av kommisjonen. Fylkesrådet vil minne om at de industrieide trålerkonsesjonene ble gitt etter unntaksbestemmelser i deltakerloven. Når ekspertgruppen bekrefter at intensjonene ved leveringsplikten ikke er oppfylt vil det derfor stride mot allmenn rettsoppfatning at aktører som fikk dispensasjon for å erverve rimelige kvoter, mot å oppfylle visse samfunnsmessige forpliktelser, nå skal slippe alle forpliktelser med begrunnelse i at forpliktelsene ikke kan oppfylles.
  3. Fylkesrådet legger til grunn at bearbeidingsplikten skal være en garanti for at det skapes arbeidsplasser på land og dermed bidra til opprettholdelse av livskraftige kystsamfunn. Fylkesrådet ser likevel at det kan gjøres endringer i denne plikten hvor industrien gis økt fleksibilitet i forhold til dagens situasjon. Fylkesrådet anbefaler derfor ekspertgruppens alternative forslag til endring av kontrollperioden for bearbeidingsplikten til å gjelde på årsbasis fremfor pr. fangst slik reglene er i dag.
  4. Fylkesrådet viser til dagens regime hvor det i realiteten er aktivitetsplikten som sørger for den aktivitet og drift som måtte finnes ved industribedriftene. Fylkesrådet vil ha en tydeligere konkretisering av gjeldende aktivitetsplikt og en mer restriktiv holdning i forhold til å godkjenne nedbemanning og nedskalering av produksjonen.
  5. Fylkesrådet viser til ekspertgruppens forslag om avkortning i kvotefaktorer for trålere med aktivitetsplikt. Dette skal motsvare verdien av de lettelser som oppheving av denne plikten innebærer. Ekspertgruppen mener at kun aktivitetsplikten påfører trålerne reelle kostnader. Dersom ekspertgruppen får gjennomslag for sin foreslåtte modell, vil fylkesrådet anmode om at det foretas en gjennomgang av alle trålere med tilbudsplikt med tanke på å identifisere tilfeller hvor det kan være aktuelt med avkortning i kvotefaktorer også for trålere underlagt denne plikten.
  6. Fylkesrådet viser til ekspertgruppens forslag om etablering av en auksjonsordning som skal gi industrien tilgang på kvotefaktorer frigitt for videre utleie til fiskeflåten dersom aktivitetsplikten oppheves. Fylkesrådet forutsetter for det første at en industribedrift i dag ikke kan tilegne seg kvoter uten dispensasjon etter deltakerloven. Det er Deltakerloven som i praksis ivaretar nasjonalitetskravet. Fylkesråden vil derfor advare mot ei slik innretning.
  7. I ekspertgruppens modell med oppheving av alle plikter, vil auksjoneringen av kvotefaktorer til industrien tilføre inntekter som foreslås kanalisert gjennom et næringsfond rettet mot kystsamfunn i Nord-Norge. Fylkesrådet kan ikke se hvordan et slikt næringsfond kan kompensere for bortfall av aktivitet og arbeidsplasser ved spesifikke industribedrifter, ettersom fondets innretning tenkes svært bredt anlagt. Fylkesrådet vil være tydelig på at kompensasjon i så tilfelle må gis til de kommuner eller lokalsamfunn som blir direkte berørt. Fisken i havet er en evigvarende ressurs 7 når den forvaltes riktig. Et næringsfond kan aldri erstatte denne verdien fullt ut.»

 

Forrige artikkelFørerkortet gikk opp i røyk i 60-sonen på Grytting i Hadsel
Neste artikkelFront-mot-front i trafikkulykke i Hadsel