140 norske kommuner starter i disse dager prosessene med å slå seg sammen. Bare tre av ni kommuner i Lofoten og Vesterålen er med på første reformrunde.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holdt i dag sitt oppstartsseminar for de 140 kommunene som skal slå seg sammen. Andøy, Sortland, Øksnes, Bø, Hadsel og Vågan kommue måtte holde seg hjemme. Og de straffes med stadig mindre bevilgninger fra staten til egen kommune. Det er en bevisst politik fra Solberg-regjeringen. De som vil være med på sammenslåinger får også mer penger å rutte med. Stabeisene straffes med reduserte statlige overføringer. Dette går blant annet ut over gamle og syke i kommunene.

Kommunene som er aktive i prosessen og nå skal arbeide for å slå seg sammen med andre kommuner representerer over en million innbyggere i norske kommuner. Sanner mener at de har gått foran og ledet vei. De har vist lederskap og de har tatt det vanskelige valget, sa Sanner i sin tale til kommunene:

«Aller først vil jeg si – gratulerer!

Dere som er her representerer over en million innbyggere i norske kommuner. Dere gått foran og ledet vei.

Dere har vist lederskap – dere har tatt det vanskelige valget. Nå skal dere i gang med en krevende, men også utrolig morsom oppgave – nemlig å bygge en ny kommune.

For mange andre kommuner gjenstår den vanskelige avgjørelsen. Dere har hørt meg si det før, men jeg gjentar det i dag: Kommunereformen går ikke over.

Men vi har kommet langt på drøye to år. Allerede nå kan vi fastslå at:

 • 144 kommuner har vedtatt at de ønsker å gå sammen med en eller flere naboer. Over halvparten av oss bor i en JA-kommune.
 • 81 kommuner har allerede gjensidig vedtak
 • 1 av 4 nordmenn vil bo i en ny kommune i 2020

Fylkesmennene har levert sine faglige tilrådninger om fremtidig kommunestruktur i fylket. Ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt. Fylkesmennene kjenner kommunene og utfordringer knyttet til manglende kapasitet og kompetanse i mange kommuner. Mange beskrivelser er brutalt ærlige, og viser at flere kommuner må gjøre som dere.

Det kartet de tegner på lang sikt gir et godt grunnlag for videre arbeid.

Dere har utfordret, utredet, undersøkt. Dere har drøftet, diskutert og hatt mye dialog.

Dere har tenkt på hva som tjener innbyggerne, hva som skal til for å kunne gi gode tjenester i tiårene som kommer, hvordan dere kan tiltrekke dere kompetanse og utvikle regionen.

Dere har tatt et fremtidsrettet valg basert på kunnskap om hva vi vet kommer. Det er velkjent:

 • Flere eldre, færre arbeidstakere. Mer avanserte tjenester, og samtidig større forventninger.
 • Behov for å tenke nytt. Behov for mer kompetanse.

Valget dere har tatt gjør dere bedre rustet til å møte fremtiden.

En av de kommunene som er her i dag har tatt et ekstra krevende og modig valg. Dere har valgt å dele kommunen deres i tre. Det har helt sikkert vært et vanskelig valg, men jeg er sikker på at dere har gjort det fordi dere mener det tjener innbyggerne.

Snillfjord, jeg vil gi ekstra honnør til dere. Og ekstra lykke til på veien.

I debatten om kommunereform har mange hatt skråsikre oppfatninger om hva nye kommuner vil føre til.

Telemarksforskning har evaluert effekter av fire tidligere kommunesammenslåinger og her er noen av konklusjonene på ulike områder:

Demokrati:

 • Økt handlingsrom og mulighet for mer helhetlig grep for å takle fremtidige utfordringer.
 • Sjelden eller aldri politiske avstemninger der skillelinjene følger de gamle kommunegrensene
 • Mindre politisk representasjon, men noen har gode erfaringer med lokalutvalg/grendeutvalg

Tjenester:

 • Større fagmiljø, ikke lenger avhengig av enkeltpersoner for å gjennomføre kritiske oppgaver
 • Ressurser flyttet fra ledelse og administrasjon til tjenesteproduksjon
 • Desentralisert tjenestetilbud er opprettholdt

Myndighetsutøvelse:

 • Bedre forutsetninger for likebehandling og å ivareta rettssikkerhet
 • Lettere å unngå inhabilitet

Samfunnsutvikler:

 • Bedre forutsetninger, muligheter og handlingsrom til lokalt og regionalt utviklingsarbeid
 • Større påvirkningskraft
 • Negativ befolkningsvekst bremset opp

Siden det er 31. oktober (Halloween) i dag, skal jeg vel ikke forsøke å skremme dere. Men det er viktig å vite følgende:
Før dere oppnår resultater, er det en stor og utfordrende jobb som skal gjennomføres.

Å slå sammen to eller flere kommuner er et stort prosjekt.

Systemer som arkiv, økonomi, turnus- og lønnssystemer skal harmoniseres. Organisasjoner og kulturer skal slås sammen.

Dere skal kartlegge, og dere skal bli kjent med hverandre.

Men å bygge en ny kommune gir også muligheter. Dere har nå en gylden anledning til å tenke nytt, og til å bruke de mulighetene som sammenslåing gir.

 • Hva er det beste fra de andre kommunene, hva kan gjøres nytt?
 • Kan vi organiseres på en ny måte?
 • Kan vi tenke mer på tvers av sektorer?
 • Hva slags innovasjon og nyskaping kan vi få til?

For de ansatte vil det bli endringer. For noen mer enn for andre. Det er viktig at de ansatte og deres tillitsvalgte involveres og får god anledning til å bidra. Deres kunnskap er mye verdt.

Tett kontakt med tillitsvalgte er også avgjørende for å forankre endringene.

Rådet fra de som har vært gjennom dette tidligere har et klart råd: Involver ansatte fra første stund. Ikke vent til forslagene ligger på bordet.

Noen har gått foran og slått seg sammen før. De har derfor erfaring med det dere skal i gang med. Samtidig er ingen kommuner eller sammenslåinger like, så dere vil også gjøre dere egne erfaringer.

Dette tilbudet gis for å lage en arena for å utveksle erfaringer, både fra de som har gått foran i løypa, og mellom dere som nå er i samme situasjon på samme tid.

Jeg har stor tro på det å lære av hverandre, og det får dere mulighet til her. I tillegg har departementet utviklet flere veiledere som kan være til hjelp. Det har også KS, Statens kartverk og andre. Bruk dem!

Jeg har lyst til å gi dere noen råd på veien dere skal begynne på nå:

 • Fortsett å vær rause mot hverandre.
 • Husk at 1+1 skal bli mer enn to. Bruk mulighetsrommet til å skape noe enda bedre
 • Involver tillitsvalgte og ansatte.
 • Det er bedre med for mye enn for lite informasjon.
 • Tenk på hvordan lokaldemokratiet kan styrkes.

Jeg reiser mye og har tett dialog med mange av dere. Ny kommune betyr ikke bare at administrasjon skal slås sammen, også lokalpartiene må også gå sammen. Av de som er i løp 1 hører jeg at de opplever det som en vitalisering. Nye fjes, nye medlemmer, flere å spille på og de kan utvikle god politikk.

På nyåret vil jeg invitere kommuner som skal i gang med sammenslåinger til å delta i et nytt tilbud vi har kalt:
«Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing.»

Her vil vi på ulike måter gi hjelp til dere som vil bruke kommunereformen som en anledning til også å tenke nytt.

Om lokalpolitikernes arbeidsformer, om den politiske organiseringen, om forholdet mellom politikk og administrasjon, og om nye måter å være i kontakt med folk, næringsliv og organisasjoner i lokalsamfunnet på.

Jeg håper dette blir en lærerik og inspirerende samling.

Takk for meg, og lykke til!»

 

Forrige artikkelStor elgfare mellom Gullesfjord og Sørdalen
Neste artikkel3,8 millioner til økt trafikksikkerhet i Lofoten og Vesterålen