Lofotrådet går inn for å skattlegge turistfisket dersom det er en utlending som fisker. Rådet vil også forby utenlandske fartøy som driver turistfiske i næringsøyemed. Det går fram av en uttalelse fra Lofotrådet.

Lofotrådet gjorde følgende vedtak i møte 10. november 2016: Lofotrådet viser til Regjeringens høringsnotat 28. september 2016 om Turistfiske. Det er i dag flere

bedrifter som er etablert i Lofoten med formål reiseliv, basert på kundeinteresse for turistfiske på hav. Fisketurismen bidrar til næringsaktivitet langs kysten, og er viktig næringsvirksomhet lokalt. Lofotrådet er de seks Lofotkommunenes regionråd, og vil støtte forslag om registreringsplikt for aktører som etablerer, markedsfører og driver med fisketurisme («Turistfiske»). Aktørene må etablere ordning for registrering av fangst og norsk registrering av båter til bruk i slik virksomhet. Vi er godt kjent med de tydelige reguleringene som gjelder for yrkesfiskere med hensyn til kvoter og ressursuttak samt omsetningsreglene knyttet til fiskeriene.

Turistene fisker av samme bestand som yrkesfiskerne. Vi finner det derfor betimelig at det iverksettes tiltak for å registrere omfanget av dette fisket. En bærekraftig forvaltning av våre felles fiskeressurser vil tjene alle. Med henblikk på å forebygge dumping av fisk, bør aktørene sammen finne ordninger som sikrer at matressursene som tas opp fra havet forvaltes på best mulig måte. Gjennom registrering av foretak innen fisketurismen og fangstregistrering, vil myndigheter kunne se ressursuttaket opp mot samlet kvote for de ulike fiskeslag gjennom året, og myndighetene vil ved behov kunne regulere adgang til mengden av fisk som det kan fiskes på.

Sikkerhet for den enkelte knyttet til ferdsel på sjø må fokuseres, eventuelt også stille krav om sertifisering/båtførerprøve for den som skal føre båt til bruk i fisketurismen. Lofotrådet mener at dagens maksimalkvote på 15 kg fiskefilet + en trofèfisk pr «fisketurist» kan videreføres, og at personkvoten beregnes pr opphold/reise som endres fra 24 timer til 7 dager.

Personkvoten kan senere reguleres hvis ressursuttak må justeres regionalt eller nasjonalt av hensyn til bestander. Lofotrådet støtter forslaget om at det utredes forbud mot turistfiske med utenlandske fartøy som drives i næringsøyemed. Lofotrådet mener også at utenlandske fisketurister skal betale en avgift, med formål å delfinansiere utvikling av bærekraftig fisketurisme gjennom forskning og tilrettelegging.

KILDELofotrådet
Forrige artikkelFlere turister skal ta bussen på E10 i Lofoten
Neste artikkelLofotrådet vil gjeninnføre de opprinnelige trålerpliktene