Vekstbedriften Hadsel ASVO på Melbu risikerer pålegg fra Arbeidstilsynet dersom de ikke retter opp i de mangler og feil som tilsynet fant under et stedlig tilsyn 13. juni i år.

Det er seniorinspektør Linda Greger fra Melbu som har vært på inspeksjon hos vekstbedriften, og det er ikke lite hun har funnet grunn til å påpeke i forbindelse med inspeksjonen i sommer.

…forebygge arbeidsulykker, arbeidsskader, og helsefarlig påvirkning fra kjemikalier…

Arbeidstilsynet kontrollerte hvordan virksomheten jobber systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Tilsynet hadde fokus på hvordan virksomheten jobber systematisk med å forebygge arbeidsulykker, arbeidsskader, og helsefarlig påvirkning fra kjemikalier, slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig.

Under inspeksjonen fra Arbeidstilsynet, som omfattet vakseriet og gjennvinningsstasjonen, var Hadsel ASVO representert ved daglig leder Line Eggen, verneombud Hans Arne Jacobsen, vaskerileder Grethe Celius og arbeidstaker Bjørnar Jakobsen. Overingeniør Gunhild Løvmo fra Arbeidstilsynet deltok dessuten under inspeksjonen av gjenvinningsstasjonen.

Ingen kommentarer

Daglig leder Line Eggen ved Hadsel ASVO på Melbu sier i en kommentar til LoVe24 at de på grunn av ferieavvikling ikke har gitt Arbeidstilsynet tilbakemelding på håndtering av eventuelle pålegg.

– Vi har svarfrist til 2. september, så inntil da har jeg ingen kommentarer, sier daglig leder Line Eggen i en e-post til LoVe24.

Reno-Vest møtte ikke

Arbeidstilsynet gjennomførte befaringsrunde på gjennvinningstasjonen som eies av Reno-Vest AS og drives av Hadsel Asvo AS. Reno-Vest var innkalt til møtet, men møtte ikke opp. Til daglig er det tre til fem ansatte på arbeidsplassen. Én stilling er fast.

– Sorteringshallen framsto som ryddig og oversiktlig. Vi fikk forklart hvordan ansatte arbeidet, og hvordan de arbeidet med fokus på HMS. Gjenvinningstasjonen sorterer ikke farlig avfall, men er mellommottaker. Hver 14 dag hentes farlig avfall og kjøres til Sortland sorteringsanlegg.

…de ikke har fått informasjon og opplæring om hva som er farlig avfall…

– Ansatte kan sine arbeidsoppgaver, men vi fikk en forståelse for at de ikke har fått informasjon og opplæring om hva som er farlig avfall, og hvilke verneutstyr som skal brukes, og hvorfor dette er viktig, heter det i rapporten fra Arbeidstilsynet.

 

Inneklima

– I møte med ansatte ble arbeidsforholdene i og rundt bua ved vekta et tema. Arbeidsforholdene har blitt tatt opp i vernerunden sept. 2016. Når vi kommer på tilsyn i juni -17 er det fortsatt ikke uført noe tiltak. Verneombud og bedriftshelsetjenesten har gjort kartlegginger og kommentert forholdene.

– Bua har ikke utlufting/avkjølings muligheter. I sesongene når hageavfallet kommer inn er det ekstra ille. Kompostlevering av hageavfall er rett ved siden av bua, noe som skaper dårlig inneklima. På våren/ sommeren blir dette en ekstra utfordring når det blir skikkelig varmt, og solen steiker. Dører og vinduer kan ikke åpnes på grunn av fluer og pollen, noe som gjør det svart ubehagleig å sitte og arbeide i bua.

Farlige situasjoner

Det er ikke tydelig merket hvor kjøretøy og gående skal ferdes for å sikre vern av ansatte.

«Ved mye kødannelse og inn/utkjøring i forbindelse med levering av avfall, skapes det farlige situasjonen for ansatte som må bevege seg mellom bua og pauserommet. Slik som innlevering av avfallet skjer i dag med gående og kjørende, er ikke arbeidsområdet mellom bua og pauserom forsvarlig utformet. Det er ikke tydelig merket hvor kjøretøy og gående skal ferdes for å sikre vern av ansatte.»

Fant aspestavfall

På baksiden av sorteringshuset fant Arbeidstilsynet asbestavfall som var innlevert av privatkunde. Asbestavfallet var ikke merket og var dårlig innpakket i plast.

– Er det mottak av farlig avfall er det viktig å gi ansatte opplæring og informasjon om helsefaren med eksponering av asbeststøv, og ha rutiner på hvordan asbestavfallet skal håndteres når det kommer inn til mellomlagring.

Saken fortsetter under bildet.

Hadsel Asvo Melbu

Pålegg om informasjon og opplæring

Arbeidstilsynet har varslet Hadsel ASVO om at de risikerer pålegg om informasjon og opplæring dersom de ikke retter forholdene innen utgangen av september.

– Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefare som kan være forbundet med arbeidet, og gis den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynet har derfor bedt Hadsel ASVO sende skriftlig bekreftelse på at informasjon og opplæring er gitt i forbindelse med arbeidsoppgaver som kan forekomme ved levering av avfall og i sorteringshallen. De må dessuten gi en oversikt over innholdet i informasjonen og opplæringen samt gi en beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig informasjon og opplæring.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om informasjon og opplæring.

«Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefare som kan være forbundet med arbeidet, og gi den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Informasjon og opplæring skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som arbeidstakerne forstår.

Under tilsynet kom det frem at arbeidstaker ikke har fått informasjon og opplæring, øvelse og instruksjon for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen. Ansatte kan jobben de skal utføre, men de må få informasjon/opplæring om helsefaren og eksponeringsfaren som kan oppstå hvis de ikke tar forholdsregler i arbeidet de utfører.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om informasjon og opplæring.»

Vurderer pålegg om inneklima

Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet vil også vurdere pålegg for å iverksette tiltak for å sikre fullt forsvarlig inneklima. Tiltakene skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant. Arbeidstilsynet mener at vilkår for å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må Hadsel ASVO gi en oversikt over gjennomførte tiltak og beskrive hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket. Her er fristen også satt til utgangen av september.

– Arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoforholdene. Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til helseproblemer på grunn av ikke tilfredstillende inneklima, heter det i Arbeidstilsynets begrunnelse.

– Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom m.v. får tilfredstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer m.v. Ved vurdering av klima og luftkvalitet skal det om nødvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som arbeidstakeren utsettes for, heter det.

Under tilsynet kom det frem konkrete forhold knyttet til inneklima som kan gi helseproblemer og at arbeidsgiver ikke har iverksatt tilstrekkelig tiltak.

– Bua har ikke utlufting/avkjølingsmuligheter. I sesongen når hageavfallet blir levert er det ekstra ille. Kompoststasjonen av hageavfall ligger rett ved siden av bua, noe som bidrar til forurensning inn i bua når dører/vinduer eller lufteventil står åpen.

Sikker atkomst

Virksomheten skal sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig

Arbeidstilsynet vurderer også å gi pålegg om sikker atkomst til virksomhetens arbeidslokaler og de enkelte arbeidsplasser.

– Virksomheten skal sørge for at det fysiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Det skal være sikker atkomst fra offentlig område til arbeidslokaler og personalrom, mellom personalrom og de enkelte arbeidsplasser og mellom arbeidsplasser.

Under tilsynet kom det frem at atkomsten til virksomhetens arbeidslokaler, personalrom og de enkelte arbeidsplasser ikke er sikker. Arbeidsområdet er ikke dimensjonert med den trafikkmengde og sikkerhetsavstand som kreves til gående til/fra bua og personalrommet.
Det foreligger brudd på bestemmelsen om sikker atkomst, hevder Arbeidstilsynet.

– Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. For å redusere risikoen i arbeidet, skal arbeidsgiver iverksette tiltak og/eller utarbeide plan. Tiltakene og/eller plan må bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan.

– Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø skal inngå som en del av den ordinære styringen av virksomheten. Arbeidet skal planlegges og organiseres slik at kravene i arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet skal skje på alle plan i virksomheten.

Arbeidstilsynet sier at arbeidsgiver under tilsynet ikke kunne vise til gjennomførte tiltak som reduserer risikoen for å bli eksponert for farlige kjemikalier/asbeststøv i arbeidet.

 

Forrige artikkelBuss kjørte av veien sør for LOFAST
Neste artikkelVillmannskjøring med vannscooter i kjølvannet etter ferga