Hjem Debatt Freiberg: Et nytt kapittel for vindkraften
Kjell-Børge Freiberg
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: OED / Scanpix

Freiberg: Et nytt kapittel for vindkraften

Mandag 1. april mottar klima- og miljøminister Ola Elvestuen og jeg NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft.

Vindkraften gir oss fornybar energi til boliger, industri og el-biler. Og den skaper arbeidsplasser og økt aktivitet i mange deler av landet.

Men vindkraften fører også med seg naturinngrep, svekket friluftsliv og andre ulemper. I Norge møtes vindkraften både med stor entusiasme, og vesentlig skepsis.

Regjeringen ønsker derfor å bedre styre utbyggingen av vindkraft til de mest egnede områdene, samtidig som vi også klargjør hvor vi ikke vil prioritere vindkraft. Dette omtalte vi allerede i energimeldingen, som Stortinget sluttet seg til våren 2016.

På oppdrag fra departementet har NVE, sammen med blant andre Miljødirektoratet, gjort et grundig arbeid. En viktig del har bestått i å samle kunnskap om virkningene av vindkraft. På dette grunnlaget vil NVE foreslå områder som direktoratet mener er bedre egnet for vindkraft enn andre områder når vi tar hensyn til vindressurser, tilgang til strømnett, reindrift, dyreliv og andre miljø- og samfunnsinteresser.

Jeg tror de fleste er enige om at det er nyttig å se samlet på vindkraft framover, og ikke bare behandle et og et prosjekt hver for seg. Rammen vil likevel ikke erstatte den detaljerte konsesjonsbehandlingen av hvert enkelt prosjekt. Her blir det like grundige prosesser som før.

Noen omtaler nasjonal ramme som en utbyggingsplan. Det er det ikke. Den er et signal om hvor vi som myndigheter mener det kan være mest fornuftig å utvikle nye prosjekter. Andre igjen blander utbyggere og myndigheter i debatten. Det er utbyggere som fremmer prosjekter, mens myndighetene vurderer om det skal gis tillatelse eller ikke. Så langt har myndighetene avvist 60 prosent av alle mottatte planer for vindkraftanlegg.

I fortellingen om vindkraft i Norge har vi nå kommet til et vendepunkt. Ny vindkraft som settes i drift etter 2021 vil ikke motta støtte, og ser heller ikke ut til å trenge det. Jeg mener det er bra at vindkraft kan bygges lønnsomt og uten subsidier. Det gjør det lettere for verden å nå klimamålene.

Også utviklingen innen vindkraft til havs er spennende. Mange land har dype havområder slik som Norge. Her kan flytende teknologi være en mulighet. Men det er fortsatt en vei frem for storstilt utbygging av havbasert kraftproduksjon i Norge. Teknologien må modnes og kostnadene må ned. Jeg forbereder nå en åpning av områder for konsesjonssøknader om vindkraft og annen fornybar kraftproduksjon til havs, slik at vi har arealer tilgjengelige den dagen lønnsomheten er på plass.

Regjeringen fortsetter å legge til rette for lønnsom utbygging av fornybar energi. Samtidig erkjenner vi at det ikke egner seg for vindkraft alle steder. Nettopp derfor er det viktig å kartlegge og unngå de mest sårbare områdene. Natur og friluftsliv er viktig for den norske folkesjela.

Olje- og energidepartementet vil sende NVEs forslag på bred høring før regjeringen tar endelig stilling til hvordan den nasjonale rammen for vindkraft skal se ut. Vi vil også holde innspillsmøter flere steder i løpet av våren.

Jeg ser fram til å lytte til alle innspillene, og håper på en konstruktiv debatt om videreutviklingen av fornybarlandet Norge.

Forrige artikkelBuss av veien skapte trafikale probemer
Neste artikkelBer om to milliarder kroner til ny militær flystasjon på Evenes