Høy fart på Evenes fører til straff og tap av retten til å kjøre bil.

En mann dømt for alvorlig hastighetsovertredelse etter å ha kjørt i 104 km/t i en 60 km/t-sone, ved Evenes. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i Midtre Hålogaland tingrett.

Hendelsen fant sted lørdag 20. mai 2023 klokken 22:52, da mannen kjørte en personbil med registreringsnummer på veiene i Evenes. Til tross for at høyeste tillatte hastighet på stedet var 60 km/t ifølge skiltene, kjørte mannen med en fart på hele 104 km/t.

Tilbakekall av førerkort

Påtalemyndigheten begjærte rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkortet. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten og samtykket til tilståelsesdom. Dette førte til at retten ikke fant det nødvendig å behandle begjæringen om midlertidig tilbakekall av føreretten, da dette allerede var omfattet av tilståelsesdommen.

Retten konkluderte med at mannen hadde handlet forsettlig og oppfylt både de subjektive og objektive vilkårene for straff. Etter grundig vurdering av rettspraksis og hensynet til trafikksikkerhet, ble mannen dømt til 15 dagers fengsel med prøvetid på to år. I tillegg ble det pålagt en bot på 14.000 kroner, alternativt 14 dager i fengsel.

Alvorlig hendelse

Tap av føreretten var også en konsekvens av den alvorlige hastighetsovertredelsen. Mannen ble fratatt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i hele 18 måneder, med pålegg om å avlegge full ny førerprøve for eventuelt gjenerverv.

Retten la vekt på hensynet til trafikksikkerheten og den sterke allmennpreventive effekten av streng straff i slike tilfeller. Selv om det ikke oppsto umiddelbare farlige situasjoner som følge av mannens kjøring, understreket retten at gode kjøreforhold ikke kan anses som en formildende omstendighet.

Forrige artikkelDømt for promillekjøring etter nachspiel
Neste artikkelUng motorsyklist dømt for farlig kjøring og fartsovertredelse