Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) ble stiftet i 1945 og er en yrkesfaglig interesseorganisasjon og et serviceorgan som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

NKRFs formål er å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, og som serviceorgan å gi råd, veiledning og informasjon og å tilby kurs og etterutdanning. NKRF ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene.

NKRF har som visjon å være den ledende organisasjonen for utvikling av revisjon av og tilsyn med kommunal sektor i Norge.

NKRF har nærmere 600 personlige medlemmer og 80 bedriftsmedlemmer, herav om lag 40 revisjonsvirksomheter og nærmere 40 virksomheter som ivaretar sekretariatstjenester for kontrollutvalg. Dvs. en medlemsoppslutning på over 90 % blant revisjonsvirksomhetene og over 80 % blant virksomhetene som ivaretar sekretariatstjenester for kontrollutvalg.

NKRF tilbyr rådgivning innen revisjons- og tilsynsrelaterte emner, og har i tillegg inngått særskilte rammeavtaler med eksterne leverandører som bedriftsmedlemmene kan benytte seg av, når det gjelder rådgivning innenfor jus, it-revisjon og finansforvaltning.

NKRF formidler informasjon gjennom eINFO til bedriftsmedlemmene, fagtidsskriftet «Kommunerevisoren» og NKRFs nettsider. NKRF tilbyr også årlige kurs og konferanser innen temaene revisjon, regnskap, jus og ledelse.

NKRF tilbyr gjennom egen forlagsvirksomhet publikasjonene:

  • Tilsyn og revisjon i kommunal sektor
  • Veileder i forvaltningsrevisjon
  • Veileder i overordnet analyse
  • Selskapskontroll fra A til Å – praktisk veileder
  • Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon
  • Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor
  • Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner
  • God praksis for å hindre eksterne misligheter

NKRFs ansatte i administrasjonen/servicefunksjonen innehar formell kompetanse innen revisjon, økonomi, samfunnsfag og jus og har over 100 års erfaring fra ulike stillinger/tillitsverv innen revisjon og tilsyn i kommunal og fylkeskommunal sektor, i tillegg til nesten 20 års erfaring fra rådgivning i KS vedrørende forvaltnings- og kommunalrett.

Revisjonsvirksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF er underlagt en obligatorisk kvalitetskontrollordning. Formålet med kvalitetskontrollen er å sikre at bedriftsmedlemmene holder en høy faglig standard ved at de utfører revisjonsarbeidet i overensstemmelse med god kommunal revisjonsskikk. I tillegg til selve kontrollen vil de kontrollerte få faglig rettledning.

KILDENorges kommunerevisorforbund
Forrige artikkelHadsel balanserer på offentlighetens knivsegg
Neste artikkelSiste: Hadsel kommune snur og offentliggjør revisorrapport