Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF tillatelse til å bygge nytt personalbygg på Sortland transformatorstasjon i Sortland kommune i Nordland fylke.

Statnett har nylig tatt over ansvaret for Lofotringen og gjennomfører nå endringer i bemanningsstrukturen med blant annet felles oppmøtesteder for stasjons- og ledningspersonell. I den sammenheng vil Sortland transformatorstasjon bli knutepunkt for beredskapen i Lofoten. Ifølge Statnett er det nødvendig å etablere fasiliteter for å kunne bemanne stasjonen i beredskapssituasjoner, og for å kunne fungere som fremmøtested for stasjons- og ledningspersonell.

Les også: Sjøkabelen fra Melbu til Fiskebøl får ny eier

Statnett søkte derfor 31. mars 2016 om et nytt personalbygg med kontorer, nødvendige garderober og hvilerom for stasjonspersonellet for å kunne opprettholde tilstrekkelig beredskap over lengre tid. Det nye bygget er omsøkt med to etasjer og vil ha en grunnflate på 185 m2. Bygget plasseres på samme lokalitet som dagens personalbygg, som vil bli revet. Statnett skriver at de vil benytte mørkegrå fasadeplater lik eksisterende bygninger på stasjonsområdet.

NVEs vurdering og vedtak

NVE har i medhold av energiloven § 2-1 ikke sendt saken på høring, fordi NVE vurderer eventuelle ulemper for private eller allmenne interesser til å være ubetydelige.
Sortland transformatorstasjon ligger ca. 250 meter fra nærmeste bebyggelse. Nærmeste bolighus ligger ca. 320 meter fra stasjonen, på motsatt side av Blåheiveien. Det nye bygget føres opp på Statnetts eiendom og erstatter dagens personalbygg. Det nye bygget vil med en grunnflate på 185 m2 og to etasjer bli mer fremtredende enn dagens personalbygg. Samtidig bygges det i tett tilknytning til eksisterende stasjonsbygninger, og det vil benyttes samme farge og materialvalg som på disse. NVE mener derfor at det nye personalbygget ikke vil føre til noen store endringer av stasjonsområdet eller ha negative konsekvenser for det visuelle inntrykket av stasjonen.

Flere saker: Britisk spesialskip «i fjærsteinan» på Melbu

NVE har undersøkt området for det omsøkte tiltaket opp mot Naturbase. Det konsesjonssøkte tiltaket kommer ikke i konflikt med eksisterende verneområder eller områder som er foreslått vernet, prioriterte arter eller utvalgte naturtyper. NVE har i tillegg sjekket tiltaket opp mot riksantikvarens database, Askeladden. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med eller grense opp mot kjente kulturminner.
NVE mener det er hensiktsmessig at Statnett kan bygge nytt personalbygg på Sortland transformatorstasjon for å kunne bemanne stasjonen tilstrekkelig dersom en beredskapssituasjonen skulle kreve dette.

KILDENorges vassdrags- og energidirektorat
Forrige artikkelNordlendingen er blant de sykeste i landet
Neste artikkelLokalradio står i fare for å gå konkurs