Vesterålen friluftsråd ønsker å bruke 80.000 kroner på en studietur til Jæren. Det går fram av en innstilling fra Vesterålen kulturutvalg.

Det er ønsket om mer kunnskap om utvikling av friluftsrelaterte muligheter og oppgaver som ligger til grunn.

Videreutvikling av friluftsrådet har i følge sakspapirene til vært diskutert tidligere. Arbeidsutvalget i friluftsrådet mener at dagens situasjon ikke er tilstrekkelig for å nyttiggjøre seg av regionens friluftsrelaterte muligheter, både for nåværende og fremtidige oppgaver. Kommunene i Vesterålen bør på nytt se på hvordan friluftsrådet er organisert, og hvilken utvikling og rolle det skal ha fremover.

– Arbeidsutvalget ønsker å innhente kunnskap om hvordan friluftsrådet kan organiseres og hvilken rolle friluftsrådet kan ha for kommunene og for regionen i fremtiden. På bakgrunn av dette ønsker arbeidsutvalget i Vesterålen friluftsråd å invitere til studietur til Jæren friluftsråd. Arbeidsutvalget mener det er viktig at leder for regionrådets arbeidsutvalg, leder for kulturutvalget, leder for kultursamarbeidet og sekretariatsleder er med på studieturen.

Jæren Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan med kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Gjesdal som medlemmer. Oppgavene deres er å sikre friluftsområder og tilrettelegge områder av forskjellig slag, til allmenn bruk for medlemskommunenes befolkning.

Jæren Friluftsråd har ansvar for at 30.000 dekar friluftsområder fungerer som rekreasjonsområder. De drifter Friluftshuset på Orre, Friluftsgarden Mån, Ølberg camping og friluftsområde, Friluftstunet i Brekko og Friluftsfyret Kvassheim. Organisasjonen samarbeider med Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Rogaland fylkeskommune, Miljødirektoratet, Friluftsrådenes Landsforbund, Nasjonale turistveger, Statskog, Verneområde Setesdal, Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane og medlemskommunene. Organisasjonen er medlem av Jæren våtmarksenter, Vestkystparken, En kjede av fyr, Region Stavanger, Jærmalerne, NAF camping og Syklist velkommen.

Reisen for 12 personer til Jæren vil koste kommunene i Vesterålen 80.000,- kroner dersom det blir vedtatt. Reise er beregnet til 40.000. Overnatting til 30.000 kroner. Bespisning og utflukter er beregnet til 10.000 kroner.

Deltakerne på studieturen skal se på organisasjon og drift av Jæren friluftsråd (admin, styre, økonomi, ansvarsfordeling av friluftsliv mellom kommuner/friluftsråd). Forvaltning og drift av friluftsområder/ turløyper (sikring, vedlikehold etc). Bygninger, hytter, utstyr (inntekt utleie, drift, ansvar, vedlikehold, eierskap). Deltakelse på styremøte. Her er det satt av tid til å komme med spørsmål. Et besøk i friluftshuset Orre og utflukt til et friluftsområde som Jæren friluftsråd drifter og forvalter.

I tillegg til administrasjonen i Jæren friluftsråd vil deltakerne treffe Morten Dåsnes, daglig leder av friluftsrådenes landsforbund. Henry Tendenes, varaordfører i Gjesdal kommune, styreleder i Jæren friluftsråd, og tidligere styreleder i Friluftsrådenes landsforbund.

Jæren friluftsråd har syv fulltidsansatte, i tillegg til flere deltidsansatte, i arbeid. De forvalter, vedlikeholder, utvikler og tilrettelegger turløyper og store friluftsområder for åtte medlemskommuner. I tillegg jobber de også med aktivitetsretta tiltak for barn, ungdom og voksne. Organisasjonen drifter mange av de friluftsrelaterte oppgavene for kommunene.

Vesterålen friluftsråd velger Jæren som studiested fordi organiseringen deres og måten de drifter på er noe lik det arbeidsutvalget i Vesterålen har drøftet som en mulig driftsmodell for Vesterålen friluftsråd.

For videre drøfting og planlegging av Vesterålen friluftsråds organisering, rolle og oppgaver ser administrasjonen et stort behov for å gjennomføre studieturen. Turen vil også gi et bedre bilde på hvilke muligheter friluftsrådet har på å søke eksterne midler. Den kan også sees på som en nødvendig del av det nåværende strategiarbeidet i Vesterålen regionråd.

Vesterålen kulturutvalg har 331.000 kroner på fond i Vesterålen friluftsråd. Utgiftene til studieturen dekkes av fondet. I sakspapirene konkluderes det med at Vesterålen kulturutvalg bevilger inntil kr. 80 000 til bruk på studietur for Vesterålen friluftsråd. Beslutningen tas 12. oktober i år.

Forrige artikkelLerøy eier over 70 prosent av Havfisk
Neste artikkelVesterålen kulturutvalg fullfører viseboka «I mitt stille kammer»