Styret i Helse Nord RHF har vedtatt at også Nordlandssykehuset Bodø skal tilby pasientene PCI-behandling. Opprettelsen av PCI-tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø ble vedtatt mot én stemme.

Styret diskuterte saken i fem og en halv time. Saken har skapt stort engasjement og er en av de mest omtalte sakene i Helse Nords historie, heer det i en pressemelding fra Hels Nord.

Slik ble styrets vedtak:

  1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.
  2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019. Det forutsettes at etableringen av et PCI-tilbud i Bodø ikke svekker Universitetssykehuset Nord-Norge HFs posisjon som universitetssykehus i regionen. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet innen fem år etter styrevedtaket.
  3. Styret ber adm. direktør om å organisere etablering og implementering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø som et regionalt prosjekt. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en tydelig milepælsplan for gjennomføringen av etableringen av et PCI-senter i Bodø. Det er en forutsetning at det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF styrkes, før igangsetting av PCI-tilbudet i Bodø.
  4. Styret forutsetter at innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingskjeden forbedres i regionen – som en del av det regionale prosjektet.
  5. Videre bes adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø styrkes med ekstra stillinger (herunder overleger i kardiologi, leger i spesialisering, spesialsykepleiere, merkantil ressurs) ved hjertemedisinsk avdeling for å delta i oppbyggingen av nytt PCI-tilbud og Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å ivareta utdanning og forskning. Investeringskostnadene ved Nordlandssykehuset Bodø og lønnsmidlene til de ekstra stillingene i begge helseforetak tilføres fra Helse Nord RHF.
  6. Økonomiske tilpasninger for foretaksgruppen som helhet justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter, første gang i mai 2018. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke blir økonomisk skadelidende som følge av etableringen av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.
  7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.
Forrige artikkelHelse Nord har vedtatt hjertesenter i Bodø
Neste artikkelAvisa Nordlys ledet an i skremselskampanje